Make your own free website on Tripod.com

UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SELANGOR


SUSUNAN PERKARA-PERKARA


BAHAGIAN I

PERMULAAN

Perkara

1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
2.Tafsiran.
3.Kecualian prerogatif.
4.Pemakaian.
5.Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
6.Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.


BAHAGIAN II

PERKAHWINAN


7.Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.
8.Umur minimum untuk perkahwinan.
9.Pertalian yang melarang perkahwinan.
10.Orang-orang dari agama lain.
11.Perkahwinan tak sah.
12.Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
13.Persetujuan dikehendaki.
14.Perkahwinan seseorang perempuan.
15.Pertunangan.
16.Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
17.Mengeluarkan kebenaran berkahwin.
18.Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syar'iah.
19.Kebenaran perlu sebelum akadnikah.
20.Tempat perkahwinan.
21.Mas kahwin dan pemberian.
22.Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
23.Poligami.
24.Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan Malaysia di luar negeri, dsb.


BAHAGIAN III

PENDAFTARAN PERKAHWINAN


25. Pendaftaran. Susunan Perkara
26. Surat perakuan nikah dan surat ta'liq.
27. Melapurkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal.
28. Perlantikan Ketua Pendaftar, Timbalan, dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam.
29.Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
31. Pendaftaran Perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Selangor.
32.Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.
33.Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
34. Efek pendaftaran di sisi undang-undang.


 

BAHAGIAN IV

PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN


35. Tidak hadir di hadapan pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
36. Pelanggaran terhadap seksyen 32.
37. Gangguan terhadap perkahwinan.
38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.
39. Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan.
41. Kebenaran untuk mendakwa.
42. Membetulkan kesilapan.
43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.
44. Bukti. 

BAHAGIAN V

PEMBUBARAN PERKAHWINAN


45. Takad kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
46. Pertukaran agama.
47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.
48. Timbangtara oleh Hakam.
49. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.
50. Perceraian di bawah taliq atau janji.
51. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'.
52. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh.
53. Anggapan mati.
54. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan. Sustman Pir@a
55. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenai nafkah penjagaan dsb., telah dibuat.
56. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
57. Hak terhadap maskahwin, dsb., tidak akan tersentuh.
58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.


BAHAGIAN VI

NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN


59. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.
60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang tertentu.
61. Pentaksiran nafkah.
62. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi. nafkah.
63. Mengkompaun nafkah.
64. Lamanya tempoh perintah nafkah.
65. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
66. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
68. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya.
69. Menuntut tunggakan nafkah.
70. Nafkah sementara.
71. Hak tempat tinggal.
72. Kewajipan menanggung nafkah anak.
73. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.
74. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.
75. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.
76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
77. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
78. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
79. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
80. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.


BAHAGIAN VII

PENJAGAAN


81. Orang-orarrg yang berhak menjaga kanak-kanak.
82. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.
83. Bagaimana hak penjagaan hilang. Susunan Perkara
84. Lamanya penjagaan.
85. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.
86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.
87. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.
88. Orang-orang yang berhak kepada penjagaan.
89. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih.
90. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
91. Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
92. Penjaga bersama dengan ibu.
93. Perubahan kuasa penjaga harta.
94. Pemecatan penjaga.
95. Cagaran hendaklah diberi.
96. Had Kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
97. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
98. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
99. Perintah khas mengenai harta kecil.
100. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
101. Perintah larangan oleh Mahkamah.
102. Penjaga bagi anak yatim.
103. Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan agama Islam 113/61.
104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.
106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksud untuk mengecewakan tdntutan-tuntutan nafkah.
107. Tegahan terhadap gangguan.


BAHAGIAN VIII

PELBAGAI


108. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Malaysia.
109. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb. di Negeri Selangor. Kesahtarafan Anak
110. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.
111. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.
112. Kelewatan selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat.
113. Persetubuhan syubhah.
114. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah. Susunan Perkara
115. An gapan dari pengakuan boldh disangkalkan. 9
116. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah.
117. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.
118. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa.
119. Pengakuan tidak boleh dibatalkan. Perintah Supaya Hidup Bersama Semula
120. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung. Rayuan
121. Rayuan. Perkahwinan yang Tertakluk kepada Undang- Undang Negara Asing
122. Perkahwinan yang tertakluk kepada undang-undang negara asing atau yang diakadnikahkan di luar negeri di bawah Enakmen ini.


BAHAGIAN IX

PENALTI


123. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.
124. Perecraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
125. Tidak membuat lapuran.
126. Meninggal langsung isteri.
127. Menganiaya isteri.
128. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
129. Isteri tidak menurut perintah.
130. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.
131. Persetubuhan luarnikah antara orang-orang bercerai.
132. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah nafkah.
133. Percubaan dan syubahat.


BAHAGIAN X

AM


134. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.
135. Pemansuhan. (y) ut tunggakan nafkah.
 


SELANGOR

ENAKMEN No. 4 tahun 1984

BETA PERKENANKAN,

SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH,

Sultan Selangor

(MOHOR KERAJAAN)

    14hb Mac 1985

Suatu Enakmen bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan lain-lain perkara berhubungan dengan kehidupan keluarga.

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Selangor seperti berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

1. Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Tajuk Undang-undang Keluarga Islam 1984 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh berkuat- Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan kuasa dalam Warta

Tafsiran.

2. (1) Dalam Enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang berlainan-

"anak dara" ertinya seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh, sama ada sudah berkahwin atau belum;

"balu" ertinya perempuan yang suaminya telah mati;

"bermastautin" ertinya tinggal tetap atau pada kelazimannya dalam sesuatu kawasan yang tertentu;

"darar syarie" ertinya bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran,, atau hartabenda mengikut kebiasaan yang diakui oleh Hukum Syara';

"duda" ertinya lelaki yang isterinya telah mati; Enakmen

"Enakmen Pentadbiran" ertinya Enakmen Pen- Selangor tadbiran Undang-undang Islam 1952; 3152.

"fasakh" ertinya pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh Hukum Syara' mengikut seksyen 52;

"Hakim Syar'iah" ertinya seorang Kadi yang dilantik di bawah seksyen 43 Enakmen Pentadbiran dan termasuk Kadi Besar;

"Hukum Syara' " ertinya hukum yang diterima oleh mazhab Syafle, Hanafi, Maliki, Hambali dan Syiah (Zaidiyyah dan Jaafariyyah);

"harta sepencarian" ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami-isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syara';

janda" ertinya perempuan yang telah bernikah dan diceraikan setelah bersetubuh;

"kariah", berhubungan dengan sesuatu masjid ertinya kawasan, yang sempadannya ditetapkan di bawah seksyen 114 Enakmen Pentadbiran, dalam mana masjid itu terletak;

"Ketua Pendaftar" ertinya seorang Ketua Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28;

"Kitabiyah" ertinya-
(a) seorang perempuan dari keturunan Bani Ya'qub; atau
(b) seorang perempuan Nasrani dari keturunan orang-orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul; atau
(c) seorang perempuan Yahudi dari keturunan orang-orang Yahudi sebelum Nabi 'Isa menjadi Rasul;

"Mahkamah" ertinya Mahkamah Kadi atau Kadi Besar, menurut mana yang berkenaan, yang ditubuhkan di bawah seksyen 44 Enakmen Pentadbiran;

"Majlis" ertinya majlis Agama Islam Negeri Selangor yang ditubuhkan di bawah seksyen 5 Enakmen Pentadbiran;

"Mas kahwin" ertinya pembayaran kahwin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara' oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang, menurut Hukum Syara', dapat dinilai dengan wang;

"Mut'ah" ertinya bayaran saguhati yang diberi dari Hukum Syara' kepada isteri yang diceraikan; segi 1 ., nasab" ertinya keturunan yang berasaskan pertalian darah yang sah;

"Pendaftar" ertinya seorang Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28, dan meliputi Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar;

"persetubuhan syubhah" ertinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad-nikah akan tetapi sebenarnya akad ltu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Had dalam Islam;

"ruju' " ertinya perkembalian kepada nikah yang asal;

3 [P. 21 [P. 31 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984

"Sesusuan" ertinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu kandungnya sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun ke bawah;

"ta'liq" ertinya lafaz perjanjlan yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syara' dan peruntukan Enakmen ini;

"tak sahtaraf" berhubungan dengan seseorang anak ertinya dilahir di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah;

"tarikh yang ditetapkan" ertinya tarikh yang ditetapkan di bawah seksyen 1 (2) untuk mula berkuatkuasanya Enakmen ini;

"thayyib" ertinya perempuan yang pernah bersetubuh;

"wali Raja" ertinya wali yang ditauliahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam hal Negeri Selangor untuk mengahwinkan perempuan tidak mempunyai wali dari nasab.

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini dan yang tidak ditakiifkan 23167. dalamnya tetapi ditakrifkan dalam Akta Pentafsiran 1967 hendaklah mempunyai erti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Enakmen ini.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini yang disenaraikan dalam Jadual, rujukan bolehlah dibuat kepada bentuk skrip bahasa Arab perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan itu yang ditunjukkan bertentangan dengannya dalam Jadual itu.

(4) Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh dari semasa ke semasa meminda, memotong daripada, atau menambah kepada Jadual itu.

Kecualian prerogatifp

3. Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Enakmen prerogatif. ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak prerogatif dan kuasa-kuasa Duli Yang,Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam dalam Negeri 4 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM [P. 4 - 6] Selanggr, sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959.

4. Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata Pemakaian. orang Islam yang tinggal dalam Negeri Selangor dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Selangor tetapi tinggal di luar Negeri Selangor.

5. Jika bagi maksud-maksud Enakmen ini timbul apa-apa soal tentang sama ada seseorang ' itu orang Islam atau beragama Islam, soal itu hendaklah diputuskan 'kut kriterium reputasi am, tanpa mengi membuat apa- apa percubaan untuk mempersoalkan kelmanan, kepercayaan, kelakuan, perangai, watak, perbuatan, atau kemungkiran orang itu.

Perkahwinan yang berterusan hendakiah disifaikan sebagai didaftarkan di bawah enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

6. (1) Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini boteh menyentuh sahnya sesuatu perkahwinan Islam yang telah diakadnikahkan di bawah mana-mana jua undang-undang di mana-mana jua pun sebelum tarikh yang ditetapkan.

(2) Perkahwinan sedemikian, jika sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini.

(3) Tiap-tiap perkahwinan sedemikian, melainkan ika tidak diakui di bawah undang-undang yang di bawahnya ianya telah diakadnikahkan, hendaklah berterusan sehingga dibubarkan-

(a) dengan kematian salah seorang daripada pihak-pihak yang berkahwin itu;
(b) dengan apa-apa talaq sebagaimana yang dilafazkan di bawah Enakmen ini;
(c) dengan perintah Mahkamah yang layak berbidangkuasa; atau
(d) dengan penetapan pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah yang layak berbidangkuasa.
 

[P. 7 - 91 ]

BAHAGIAN 11

PERKAHWINAN

 7. (1) Sesuatu perkahwinan di Negeri Selangor yang boich hendaklah mengikut peruntukan Enakmen 'ni dan mengakad- nikahkan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syara' perkahwinan. oleh-
(a) wall di hadapan Pendaftar;
(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
(c) Pendaftar sebagai wakil wali.

(2). Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wall dari nasab, mengikut Hukum Syara', perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.

Umur

8. Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan minimum atau didaftarkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu untuk perkahwinan berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali Jika Hakim Syar'iah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

Pertalian

9. (1) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, yang mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab melarang perkahwinan nasab, berkahwin dengan-

(a) ibunya atau bapanya;
(b) neneknya hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa atau dari sebelah ibu;
(c) anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu perempuannya atau cucu lelakinya hingga ke bawah;
(d) saudara perempuan atau saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan atau saudara lelaki sebapa, dan saudara perempuan atau saudara lelaki seibu;
(e) anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki atau saudara perempuan hingga ke bawah;
(f) emak saudara atau bapa saudara sebelah bapanya hingga ke atas;
(g) emak saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga ke atas.

(2) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab pertalian kahwin, berkahwin dengan ibu mertuanya atau bapa mertuanya hingga ke atas;
(b) emak tirinya atau bapa tirinya iaitu isteri bapanya atau suami ibunya;
(c) nenek tirinya, iaitu isteri atau suami kepdda nenek, lelakinya, atau nenek perempuannya, sama ada dari sebelah bapa atau sebelah ibu;
(d) menantunya;
(e) anak perempuan atau anak lelaki tirinya hingga ke bawah.

(3) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab sesusuan, berkahwin dengan seseorang perempuan atau lelaki yang ada hubungan dengannya melalul peny@uan di mana, jika hubungan itu adalah melalui kelahiran dan bukan melalui penyusuan, perempuan atau lelaki itu tetap dilarang berkahwin dengannya oleh sebab nasab atau pertalian kahwin.

(4) Tiada seseorang lelaki boleh mempunyai dua isteri pada satu masa jika isteri-isteri itu adalah bertalian antara satu sama lain melalui nasab, pertalian kahwin, atau susuan dan pertalian itu adalah dari jenis yang, jika salah seorang daripada mereka adalah seorang lelaki, menjadikan perkahwinan antara mereka tetap tidak sah di sisi Hukum Syara'.

10. (1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin Orang dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang d3ria, Kitabiyah lain.

(2) Tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.

[ P. 11 - 14]
Perkahwinan

11. Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara' untuk menjadikannya sah.

12. Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini. Persetujuan

13. Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak dikehendaki. boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua plhak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada-

(a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu menglkut Hukum Syara'; atau

(b)Hakim Syar'iah yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syari'ah itu telah, selepas p enyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan memberi persetujuan terhadap perkahwinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syara'; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syara'.

14. (1) Tiada seseorang perempuan boleh, dalam seseorang masa perkahwinannya dengan seorang lelaki perempuan. berterusan, berkahwin dengan seseorang lelaki lain.

(2) Jika perempuan itu adalah seorang janda-
(a) tertakluk kepada perenggan (c), ia tidak boleh, pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh, 'iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara', berkahwin dengan seseorang melainkan kepada lelaki yang akhir ia telah bercerai;
(b) ia tidak boleh berkahwin melainkan ia telah mengemukakan-
(i) suatu surat perakuan ceral yang sah yang dikeluarkan di bawah undang-undang yang pada masa itu berkuatkuasa; atau
(ii) suatu salinan yang diperakui bagi catatan yang berkaitan dengan perceraiannya dalam daftar perceraian yang berkenaan; atau
(iii) suatu perakuan, yang boleh diberi atas permohonannya selepas penyiasatan yang wajar oleh Hakim Syar'iah yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana permobonan itu dibuat, yang. bermaksud bahawa ia adalah seorang janda;
(c) jika perceraian itu adalah deng@n ba-in kubra, iaitu tiga talaq, ia tidak boleh berkahwin semula dengan suaminya yang dahulu itu melainkan ia telah berkahwin dengan sah dengan seorang lain dan ia telah disetubuhi oleh seorang lain itu dalam perkahwinan itu dan perkahwinan itu dibubarkan kemudiannya dengan sah dan setelah habis 'iddahnya.
(3) Jika perempuan itu mendakwa telah bercerai sebelum ia telah disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu, ia tidak boleh, dalam masa 'iddah perceraian biasa, berkahwin dengan seseorang yang lain daripada suaminya yang dahulu itu kecuali dengan kebenaran Hakim . Syar'iah yang mempunyai bidangkuasa di tempat pengantin perempuan itu bermastautin.
(4) Jika perempuan itu adalah seorang balu-
(a) ia tidak boleh berkahwin dengan seseorang pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh 'iddahnya yang dikira mengikut Hukum Syara'.
(b) ia tidak boleh berkahwin melainkan ia telah mengemukakan surat perakuan kematian suaminya atau dengan cara lain membuktikan kematian suaminya.

[P. 15]

15.. Jika seseorang telah mengikat suatu kontrak Pertunangan. pertunangan mengikut Hukum Syara', sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan 9 [P.16 - 17]

kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi kepada kontrak itu tanpa apa-apa sebab manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan 5uci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk @embuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah.. PERMULAAN KEPADA PERKAHWINAN Permohonan

16. (1,) Apabila dikehendaki untuk mengakad- untuk kebenaran nikahkan sesuatu perkahwinan dalam Negeri Selangor, berkahwin tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin.

(2) Jika pihak lelaki bermastautin di kariah masjid yang belainan dari kariah masjid pihak perempuan, atau bermastautin di mana-mana Negeri, permohonannya hendaklah mengandungi atau disertai dengan kenyataan Pendaftar bagi kariah masjidnya atau oleh pihak berkuasa yang hak bagi Negeri itu, mengikut mana yang berkenaan yang bermaksud bahawa sejauh yang dapat dipastikannya perkaraperkara yang disebut dalam permohonan itu adalah benar.

(3) Permohonan tiap-tiap satu pihak hendaklah disampaikan kepada Pendaftar sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh yang dicadangkan bagi perkahwinan itu, tetapi Pendaftar boleh membenarkan masa yang lebih singkat dalam mana-mana kes tertentu.

(4) Permohonan kedua-dua pihak hendaklah dianggap sebagai suatu permohonan bersama. Mengeluar-

17. Tertakluk kepada seksyen 18, Pendaftar, apabila kan beri)uashati tentang kebenaran perkara-perkara yang .kebenaran berkabwin. disebut dalam permohonan itu, tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu, dan, 'ika pihak 10 UNDANG-UNDANG K.ELUARGA ISLAM lelaki

[P. 191 itu sudah berkabwin, bahawa kebenaran yang dikehendaki oleh seksyen 23 telah diberi, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

18. (1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu- Rujukan kepada
(a) jlka salah satu pihak kepada perkahwinan dan tindakan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur oich Hakim Syar'iah, yang dinyatakan dalam seksyen 8; atau
(b) jika Plhdk perempuan adalah @eorang janda yang tersabit oleh seksyen 14 (-j); atau
(c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wall dari nasab mengikut Hukum Syara', maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, mergjukkan permohonan itu kepada Hakim Syar'iah yang mempunyai bidangkuasa di ternpat perempuan itu bermastautin.

(2) Hakim Syar'iah, apabila berpuashati tentang kebenaran perkara-Derkara yang disebut dalam permohonan itu dan t-entang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksudmaksud seksyen 14

(3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raia bagi maksud-maksud seksyen 13 (b), men ikut man'a yang berkenaan, hendaklah, pada bila-bilga masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar bayaran yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berk'ahwin dalam borang yang ditetapkan. 19. Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad- nikahkan melai@an suatu kebenaran berkahwin telah diberi-
(a)'oleh Pendaftar di bawah seksyen 17 atau oleh Hakim Syar'iah di bawah seksyen 18, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perem- puan yang bermastautin dalam Negeri Selangor; atau mewaiarkan pemberian kebenaran bagi maksud- Kebenaran p,rlu sebelum akadnikah. [P. 20 - 21]
(b) oleh pihak berkuasa yang hak bagi sesuatu Negeri lain atau Wilayah Persekutuan, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin di Negeri itu atau Wilayah Persekutuan. Tempat per-

20. (1) Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan kecuall dalam kariah mas'id di mana pihak perempuan bermastautin, tetapi Pendaftar, atau Hakim Syar'iah yang memberi kebenaran berkahwin di bawah seksyen 17 atau 18 boleh memberi kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan di tempat lain, sama,ada dalam Negeri Selangor atau dalam mana-mana Negeri lain atau Wilayah Persekutuan.
(2) Kebenaran di bawah seksyen-kecil (1), bolehlah dinyatakan dalam kebenaran berkahwin yang diberi di bawah seksyen 17 atau 18.
(3) Walau apapun peruntukan seksyen-kecil (1), sesuatu perkahwinan itu bolehlah diakadnikahkan dalam kariah mas'id yang lain daripada kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin j'ika- (a) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam Negeri Selangor, kebenaran berkahwin mengenal perkahwinan itu telah diberi di bawah seksyen 17 atau 18 dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah masjid yang lain itu telah diberi di bawah seksyen-kecil (1); atau
(b) dalam hal di mana perempuan itu bermastautin dalam Negeri lain atau Wilayah Persekutuan, kebenaran berkahwin mengenal perkahwinan itu dan kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan dalam kariah masjld yang lain itu telah diberi oleh plhak berkuasa yang hak bagi Negeri itu atau Wilayah Persekutuan. Mas kahwin

21. (1) Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh dan pihak lelaki atau wakiinya kepada pihak perempuan pemberian. atau wakiinya di hadapan orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.
[P. 22 - 23]
(2) Pendaftar hendaklah, rnengenai tiap-tiap perkahwi'nan yang hendak didaftarkan olehnya menentu dan merekodkan-
(a) nilai dan butir-butir lain mas kahwin;
(b) nilai dan butir-butir lain pemberian;
(c) nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kabwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dij'anjikan tetapi tidak dijelask'an pada masa akadnikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penielasan; dan
(d) butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.

22. (1) Selepas sahaja akadnikah sesuatu perkahwinan Catatan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatatkan butir- dalam Daftar butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan.
(2) Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihakpihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan oleh dua orang saksi, selain daripada Pendaftar, yang hadir semasa perkahwiuan itu diakadnikahkan.
(3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh Pendaftar itu.

23. (1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa ia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada 1-lakirn Syar'iah, dan jika ia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkahwinan itu t'dak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini.

(2) Seksyen-kecil (1) adalah terpakai bagi perkahwinan dalam Negeri Selangor seseorang lelaki yang bermastautin dalani atau di luar Negeri Selangor dan perkahwinan di luar Negeri Selangor. seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri Selangor, Perkahwinan Poligami.

(3) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah Rendah Syar'lah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan berkanun menyatakan alasanalasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewaiipan dan tanggungan kewangannya yang patut dit'C'ntukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan men'adi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perk-ahwinan yang dicadangkan itu.

(4) Apabila menerima permohonan itu. Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri atau isteriisterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuashati-
(a) bahawa peirkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandang kepada antara lain, hal-hal keadaan yang berikut; ialtu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi J'asmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau cila diplhak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;
(b) bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan ia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syara', semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;
(c) bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syara'; (d) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada; dan 14 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (e) bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan secara langsung atau secara tak langsung taraf kehidupan yang telah dinikmati dan dijangka dengan munasabah akan dinikmati seterusnya oleh isteri atau isteri-isteri dan orang-orang tanggungannya yang sedia ada sekiranya perkahwinan itu tidak berlaku.

(5) Satu salinan permobonan di bawah seksyen-keeil (3) dan akuan berkanun yang dikehen - daki oleh seksyen-kecil itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada.

(6) Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak puashati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap k@putusan itu.mengikut cara yang diperuntukkan dalarn Enakmen Pentadbiran bagi rayuan dalam perkara siyil.

(7) Seseorang yang berkahwin bersalahan dengan seksyen-kecil (1) hendaklah membayar dengan sertamerta semua jumiah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

(-8) Acara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan,di bawah seksyen ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinanperkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri Selangor di bawah Enakmen ini.

24. (1) Tertakluk perkahwinan boleh diakl perkabwinan adnikahkan mengikut Hukum di Ked laan- Syara' oleh Pendaftar yan,g dilantik di bawah seksyen kedutaun 28 (3) dPKedutaan, Suruhanj'aya Tinggi, atau Pejabat Malaysia r di luar Konsol Malaysia di mana-mana neia a yang telah tidak egeri, dsb. memberitahu Kerajaan Malaysia tentang bantahannya terh@dap pengakadnikahan perkahwinan di Kedutaan, Surutianjaya Tinggi, atau Pejabat Konsol itu. 15 [P. 241 ket)ada seksyen-kecil

(2), Ak.d.ik.h [P. 25 - 261 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 (2) Sebelum mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, Pendaftar hendaklah berpuas hati- (a) bahawa satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu adafah pemastautin Negeri Selangor;
(b) bahawa tlap-tiap satu pihak me"mpunyai keupayaan untuk berkahwin mengikut Hukum Syara' dan Enakmen ini; dan
(c) bahawa 'ika salah satu pihak bukan pemastautin Negeri Selangor, perkahwinan yang dicadangkan itu, jika diakadnikahkan, akan dikira sebagal sah di tempat di mana 'hak 'tu bermastautin. pi 1

(3) Acara bagi akadnikah dan pendaftaran perkahwinan di bawah seksyen ini hendaklah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakal bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan dalam Negeri' Selangor di bawah Enakmen ini seolah-olah Pendaftar yang dilantik untuk sesuatu negara asing adalah seorang Pendaftar untuk Negeri Selangor.

 

BAHAGIAN III

PENDAFRARAN PERKAHWINAN

Pendaftaran.

25. Per@ahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiaptiap orang yang bermastautin dalam Negeri Selangor dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Selangor hendaklah didaftarkan mengikut. Enakmen ini.

Surat

26. (1) Selepas mendaftarkan sesuatu perkahwinan perakuan nikah dan dan selepas dibayar kepadanya bayaran yang surat tal*iq. ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu surat perakuan nikah dalam borang yang ditetapkan kepada kedua-dua pihak bagi perkahwinan itu.

(2) Pendaftar hendaklah juga, selepas dibayar bayaran yang ditetapkan, mengeluarkan suatu surat perakuan ta'liq dalam borang yang ditetapkan kepada tlap-tiap satu pihak bagi perkahwinan itu. 16 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

27. Adalah meniadi kewaiidan tiap-tiap orang untuk Melaprkan melaporkan kepada Pend'afta-r tentang hal keadaan sesuatti kes dalarn rnana ia berpendadat bahawa sesuatu perkahtyinan adalah tak -sah atau bahawa sesuatu perkahwinan yang kena didaftarkan telah diakadnikahkan bersalahan dengan Enakmen ini. menjadi Ketua Pendaftar Perk(ihwinan, Perce@aian dan Ruju' Orang Islam bagi rnaksud-maksud Enakmen ini, yang mana adalah berkuasa menjalankan Penyeliaa ' dan kawalan ke atas Pendaftar-,pendaftar da@ r)endaftar n perkahwinan, perceraian, dan ruju'di bawah knakmen ini.

(2) Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh melantik beberapa o@ang yang berkelayakan sebagaimana yang perlu, untuk rrienjadi Pendaftar, Tirnbal@n Pendaftar.' atau Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam bagi mana-mana kariah mas'id dalarn Negeri Selangor sebagaimana diteniukan dalam perlantikan itu.

(3) Duli Yang Maha mulia Sultan boleh, meialui pemberitahuan dalam Warta, rnelantik mana-mana anggota staf diplomatik Malaysia di mana-mana negara untuk meniadi Pendaftar Perkahwi'nan, Perceraian, dail Ruju' 0'rang Islam bagi maksud-maksud Enakmen in" cli negai-a itu.

(4) Tiap-tia orang Yang. dilantik di ba'wah seksyenkecil (2) yan@ bukan pegawai awam hendaklah dis 1'fatkan s@ba i pegawai awam bagi rnaksud-m@ksud Kanun Keseksaan. [P. 27 - 291 -rimbala,,, dan Penolong Pendaftar Perkah- winan, Perceraian, dan Ruju, Orang Islam.

28. (1) Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh melantik Perlantikan rnana-mana pegawai awam yang berkelayakan untuk Ketua Pendaftar, perk,hwi,a, y,,ng tak ah atau tak legal. M. B. Bab 45.

29. Tiap-tiap Pendaftar hendaklah menyimpan suatu Buku d.. Daftar Perkahwinan dan buku-buku sebagaimana yang Daftar hendaklah ditetapkan oleh Enakmen ini atau oleh kaedah-kaedah disimpan yang dibuat'di bawah Enakmen ini, dan tia ap mengenat . y 'enu3 perkahwinan ang diakadnikahkan dalam Npegeri perkahwinan. Selangor hendaklah didaftarkan dengan sewajarnya oleh Pendaftar dalam Daftar Perkahwinannya. 17 [P. 30 - 3.11 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 Salinan-

30. (1) Tiap-tiap Pendaftar hendaklah. dengan salinan seberapa segera yan. praktik selepas akhlr tiap-tiap catatan hendaklah satu bulan menyerahkan kepada Ketua Pendaftar suatu dihantar salinan tiap-tiap catatan yang diperakui benar dan kepada Ketua ditandatangani olehnya yang telah dibuat dalam Daftar Pendaftar. Perkahwinan.

(2) Semua salinan itu hendaklah disimpan oleh Ketua Pendaftar menglkut apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan dan hendaklah menjadi Daftar Perkahwinan Ketua Pendaftar.

Pendaftaran

31. (1) Jlka sescorang yang bermastautin dalam Perkabw,'@an luar neger) Nep-eri Selangor telah berkahwin di luar negeri dengan oleh orang sah. mengikut Hukum Syara', bukannya satu yang perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24, bermastautin ' -1 dalam Negeri maka orang itu hendaklah, dalam masa enam bulan Sciangor. selepas tarikh perkahwinan itu, hadir di hadapan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeii untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini. (2) Jika sebelum tamat tempoh enam bulan itu salah satu atau kedua-dua pihak kepada perkabwinan itu dijangkakan akan kemball ke Negeri Selangor dan perkahwinan itu belum didaftarkan di luar negeri, maka pendaftaran perkahwinan itu hendaklah dibuat dalam masa enam bulan selepas salah satu atau kedua dua pihak itu mula-mula sampai di Neceri Selangor dengan cara pihak itu atau kedua-dua pihak itu hadir di hadapan mana-mana Pendaftar dalam Negeri Selangor dan-

(a) mengemukakan kepada Pendaftar itu surat perakuan nikah atau apa-apa keterangan, sama ada lisan atau dokumentar, yang boleh memuaskan hati Pendaftar bahawa perkahwinan itu telah beriaku;
(b) members apa-apa butir sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendaftar untuk pendaftaran sewajarnya perkahwinah itu; dan 1 8 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(c) memohon dalam borang yang ditetapkan supaya perkahwinan itu didaftarkan dan menandatangani akuan di dalamnya.

(3) Pendaftar boleh mengecualikan satu daripada pihak-pihak itu daripada hadir jika ia berpuas hati .bahawa ada sebab-sebab yang balk dan cukup bagi pihak itu tidak hadir dan dalam hal yang demikian catatan dalam Daftar Perkahwinan hendaklah termasuk suatu pernyataan tentang sebab pihak itu tidak hadir.

(4) Selepas sahaja pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini, satu salinan sah catatan dalam Daftar Perkahwinan yang diperakui dan ditandatangani oleh Pendaftar hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami dan satu salinan lagi kepada isteri, dan satu lagi salinan sah yang diperakui. hendaklah.dihantar, dalam tempoh sebagaimana yang ditetapkan, kepada Ketua Pendaftar yang hendaklah menyebabkan semua salinan-salinan yang diperakui itu dijilid bersama untuk menjadi Daftar Perkahwinan Orang Islam Luar Negeri.

(5) Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan yang dikehendaki didaftarkan di bawah seksyen i@ni tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam tempoh yang dinyatakan dalam seksyen-kecil (1), perkahwinan itu boleh, atas permohonan kepada Pendaftar, didaftarkan kemudian setelah dibayar apa-apa penalti yang ditetapkan.

32. Tiada seseorang, lain daripada mereka yafig dilantik di bawah seksyen 28, boleh- di sisi undang-.

(a) menyimpan apa-apa buku yang mana adalah undang. atau yang berupa sebagai suatu daftar yang disimpan mengikut Enakmen ini; atau
(b)"mengeluarkan kepada seseorang apa-apa dokumen yang mana adalah atau yang berupa sebagai suatu surat perakuan bagi per- kahwinan atau salinannya. 19 [P. 321 Daftar yang tidak diakui [P. 33 - 34] SELANGOR No. 4 TAHUN 1984

Pendaftaran

33. (1) Walau apa pun 'ua peruntukan seksyen 6 dan sukarcia i perkahwinan- seksyen 31, pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan perkabwinan mengikut Hukum Syara' yang diakadnikahkan di orang Is 1 @aT bawah mana-mana undang-undang sebelum atau yang diakao- nikahkan selepas tarikh yang ditetapkan boleh, 'ika perkahwinan dahulunya di itu belum didaftarkan, memohon pada bila-bila masa bawah mana- , 1 mana undang- kepacia Pendaftar dalam borang yang ditetapkan untuk undang. didaftarkan perkahwinan itu.

(2) Pendaftar boleh menghendaki pihak-pihak kepada perkahwinan itu hadir di hadapannya dan mengemukakan apa-apa keterangan yang dikehen- dakinya mengenai perkahwinan itu, sama ada lisan atau -dokumentar, dan niemberi apa-apa butir lain sebagaimana yang dikehendaki olehnya. (3) Pendaftar boleh, setelah puashati tentang kebenaran pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam permohonan itu, mendaftarkan perkahwinan itu dengan mencatatkan butir-butir mengenainya di dalam Daftar Perkahwinan yang ditetapkan bagi maksud ini.

(4) Catatan perkahwinan dalam Daftar Perkah- winan itu hendaklah ditandatangani oleh Pendaftar yang membuat catatan itu dan oleh kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu, jika dapat hadir, jika tidak, oleh mana-mana satu pihak yang hadir di hadapan Pendaftar.

(5) Selepas perkahwinan itu didaftarkan, satu salinan sah catatan dalam Daftar'Perkahwinan itu yang diperakui dan ditandatangani oleh Pendaftar dan di meteri dengan meteri j'awatannya hendaklah diserahkan atau dihantar kepada suami dan satu salinan lagi kepada isteri dan satu salinan ketiga hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.

(6) Pendaftar tidak boleh mendaftarkan sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini jika la berpuashati bahawa perkahwinan itu adalah tidak diakui di bawah Enakmen ini. Efek 34. Tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini atau dalam pendaftar@n kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini di sisi unciang- undang. boleh ditafsirkan sebacyai menjadi diakui atau tidak diakui sesuatu perkahwinan semata-mata oleh sebab 20 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
[P. 35 - 37]

ianya telah didaftarkan atau tictak cliciattarkan, yang mana, sebaliknya, adalah tidak diakui atau diakul. BAHAGIAN Iy PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

35. Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksye.n 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka ia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah di hukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau d.engan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu.

36. Sesorang yang melangga. seksyen 32 adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau penjara tidak lebih daripada tiga bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu; dan bagi kesalahan kaii kedua atau yang kemudiannya hendaklah dihukum dengan denda tidak leblh daripada satu ribu ringgit atau dengan pen'ara tidak lebih daripada enam bijlan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu.

37. Kecuali jlkalau dibenarkan oleh Hukum Syara', Gan.,guan seseorang -yang menggunakan apa-apa kekerasan atau ter@a@ap. ugutan- perkanwinan. (a) untuk memaksa seseorang berkahwin bertentangan dengan kemahuannya; atau (b) untuk menahan seseorang lelaki yang 'telah mencapai umur lapan belas tahun atau seseorang perempuan yang telah mencapai umur enam belas tahun dari berkahwin dengan sahnya, adalah rnelakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak leblh daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak leblh daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu. Tidak hadir dihadapan pendaftar dalan na,a yang di- tetapkan. belanzga,a,, terhadap seksyen 32. 21 [P. 38 - 401 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 Akuan atau

38. Jlka seseorang, bagi maksud mendap?ttkan suatu pernyataan perkahwinan dilakukan di bawah Enakmen ini, sengaja paisu untuk 1 mendapatkan memt)uat sesuatu akuan pernyataan yang paisu, maka perkahwinan. orang itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu. Akadnikah

39. Seseorang yang mengakadnikahkan atau berbuat perka@@i@an i mengakadnikahkan yang ticak sesuatu yang berupa sebaga' dibenarkan. sesuatu perkahwinan manakala ia tidak diberikuasa di bawah Enakmen ini, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penj'ara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan keduaduanya denda dan penjara itu. Kesalahan-

40. (1) Seseorang yang dengan diketahuinya ahan kesal mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa berhubun%!an 1 dengan a@ad- seoagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara nikah sesuatu perkahwinan- perkabwinan.
(a) tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana dikehendaki oleh seksyen 19; atau
(b) lain daripada di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai, lain daripada orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau denoan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu.

(2). Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akadnikah atau yang menjalani sesuatu cara akadnikah dengan sesiapa jua berlawanan denuan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu. 22 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM [P. 41 - 431

41. Tiada apa-apa dakwaan atas sesuatu kesalahan di Kebe,,a,,,, bawah seksyen 35 hingga 40 boleh dibawa kecuali unluk dengan kebenaran bertulis dari Mufti. mendakwa.

42. (1) Jika Pendaftar be,rpuashati rneialui akuan M,rnbetulkan berkanun atau selainnya bahawa sesuatu catatan kesilapan. berhubungan dengan sesuatu perkahwinan adalah silap pada bentuk atau isinya, ia boleh, di hadapan orangorang yang. bernikah itu, atau, J'ika mereka tidak ada, di hadapan dua orang saksi yan ' g boleh dipercayai, membetulkan kesilapan itu dengan rnemotong catatan itu dan me m buat catatan yang betul dan ia hendaklah selepas itu mencarahkan supaya catatan dalam Daftar Perkahwinan tempatan dibetulkan menglkut cara yang sama.

(2) Pendaftar hendaklah menandatangani dan mentarikhkan pembetulan yang dibuat dalam surat perakuan nikah itu dan dalam Daftar Perkahwinan tempatan itu.

(3) Tiap-tiap catatan yang dibuat di bawah seksyenkecil (1) 6endaklah diakulsaksi oleh saksi-saksi yang di hadapannya catatan itu telah dibuat.

(4) Suatu salinan r)embetulan itu yang diperakui hendaklah dihantar dengan segera kepada Ketua Pendafta.- supaya suatu pembetulan yang serupa dibuat dalam Daftar @erkahwinannya.

43. (1) Tiap-tiap Daftar P'erkahwinan dan indeks perkahwinan yapg disimpan oleh Ketua Pendaftar di bawah Enakmen ini hendaklah terbuka untuk dip@rik -y Sd oleh mana-mana orang setelah dibayar fee ang ditetapkan.

(2) Ketua Pendaftar atau Pendaftar, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah, setelah dibayar fee yang ditetapk'an, members suatu salinan catatan dalam Daftar Perkahwinan dan indeks, yang diperakui dengan tandatangan dan meteri j'awatan Ketua Pendaftar atau Pendaftar itu, mengikut mana yang berkenaan kepada seseorang yang menghendakinya. 23 Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan irid,ks perkahwinafl. [P. 44 - 461 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 Bukti.

44. Tiap-tiap Daftar Perkahwinan yang disimpan oleh Ketua Pendaftar atau Pendaftar di bawah Enakmen ini dan sesuatu salinan apa-apa catatan di dalamnya, yang diperakul dengan tandatangan dan meteri j'awatannya sebagai suatu salinan atau cabutan yang benar, adalah menjadi keterangan prima facie dalam semua mahkamah dan tribunal dalam mengenai tarikh-tarikh dan perbuatan-perbuatan yang terkandung atau dinyatakan dalam Daftar Perkahwinan, salinan, atau cabutan itu.
 

BAHAGIAN y

PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Takat kuasa 45. Kecuali sebacaimana diperuntukkan selainnya untuk -em- dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini buat sesuatu peiintah. membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali- (a) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini; (b) jika perkahwinan itu telah dilanesungkan mengikut Hukum Syara'; dan (c) jika pemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan itu pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri Selangor. Pertukaran 46. (1) Jika salah satu pihak kepada sesuatu agama. perkahwinan itu murtad atau memeluk sesuatu kepercayaan lain daripada Islam, maka perbuatan yang semikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah. (2) Jlka salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk A-ama Islam maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuatkuasa membubarkan perkahwinan itu melainkan dan sehingga disahkan sedemikian oleh Mahkamah.
47. (1) Seseorang suami atau seseorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan berkanun mengandungi-
(a) butir-butir rhengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina anak-anak, jika ada, hasil daripada perkahwinan itu;
(b) butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidangkuasa kepada Mahkamah di bawah seksyen 45;
(c) butir-butir mengenai apa-apa presiding yang dahulu mengenai hal ehwal suami lsteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat presiding itu;
(d) suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai;
(e) suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan jika ada, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian; syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, peruntukan bagi pemeliharaan dan penj'agaan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada, atau, jika tiada sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan pemohon mengenai hal-hal itii; dan
(g) butir-butir mengenai perintah yang diminta.

(2) Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, Mahkamah hendaklah menyebabkan satu saman diserahkan kepada pihak yang satu lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan i5erkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan Mahkamah untuk membolehkan Mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu. 25
[P.47] Perceraian dengan talaq atau dengan perintah

(3) Jika pihak yang satu lagi itu bersetu u terhadap perceraian itu dan Mahkamah berpuashati selepas penyiasatan yang wa ar bahawa perkahwinan itu telah pecahbelah dengan tak dapat dipulihkan maka Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah.

(4) Mahkamah hendaklah merekodkan Ifal satu talaq itu, dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(5) Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetu U terhad@p perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapeit bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawal Agama sebagai pengerusi dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi isteri, dan merujukkan kes itu kepada jawatankuasa itu.

(6) Pada melantik dua orang itu di bawah seksyenkecil (5), Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib plhak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.

(7) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa pendamai - itu tentang hal menjalankan perdamaian itu dan la hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu.

(8) Jika jawatankuasa itu tidak dapat bersetuju atau jika Mahkamah tidak berpuashati tentang cara ia menjalankan perdamaian itu, Mahkamah boleh memecat j'awatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain ba i meng-antikannya. 9

(9) Jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang leblh lama mengikut sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.

(10) Jawatankuasa itu hendaklah meminta pihakpihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap scorang dari mereka peluang untuk didengar dan boleh 26 [P. 481 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 (15) Kehendak seksyen-kecil (5) tentang rujukan kepada suatu 'awatankuasa pend;dmai tidak dipakal dalam sesuatu kes-

(a) di mana pemohon m.engatakan bahawa ia telah ditinggal langsung oleh pihak yang satu lagi itu dan tidak tahu di mana pihak yang satu lagi itu berada;
(b) di mana pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Malaysia Barat dan ianya tidak mungkin masuk ke dalam bidang kuasa M.ahkamah yang berkenaan itu dalam masa enam bulan selepas tarikh permohonan itu;
(c) di mana pihak yang satu lagi itu sedang dipenjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;
(d) di mana pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi itu sedang mengidap penyakit otak yang tak boleh sembuh; dan
(e) di mana Mahkamah berpuashati bahawa ada hal keadaan yang luarbiasa,yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak praktik.

(16) Kecuall sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen kecil (17), sesuatu talaq yang dilafazkan oleh suami atau sesuatu perintah yang dibuat oleh Mahkamah tidak boleh berkuatkuasa sehingga tamat tempoh 'idddh.

(17) Jika isteri hamil pada masa talaq itu dilafazkan atau pada masa perintah itu dibuat, talaq atau perintah itu tidak boleh berkuatkuasa sehingga berakhir kehamilan itu.

Timbangtara

48. (1) Jika Mahkamah berpuashati bahawa oleh Hakam. perkelahian (shiqaq) sentiasa berlaku antara pihak'hak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah boleh pi melantik, mengikut Hukum Syara', dua orang penimbangtara atau Hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri yang berkenaan itu masing-masing.

(2) Pada melantik Hakam di bawah seksyen-kec'l (1) Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-plhak yang berkenaan itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.

(3) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada Hakam tentang hal menjalankan penimbangtaraan dan mereka hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu dan Hukum Syara'.

(4) Jika Hakam tidak dapat bersetuju, atau jika Mahkamah tidak puashati dengan cara mereka menjalankan penimbangtaraan itu, Mahkamah boleh memecat mereka dan melantik Hakam lain bagi menggantikan mereka.

(5) Hakam hendaklah berusaha untuk mendapatkan kuasa penuh daripada prinsipal mereka masing-masing dan bole-h, jika kuasa mereka membenarkan, melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah jika dibenarkan sedemikian oleh Mahkamah, dan jika demikian halnya, Mahkamah hendaklah merekodkan lafaz satu talaq itu, dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakul kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(6) Jika Hakam ber endapat bahawa pihak-pihak ,p itu patut bercerai tetapi tidak dapat memerintahkan perceraian oleb kerana sesuatu sebab, Mahkamah hendaklah melantik Hakam lain dan hendaklah memberi kepida mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian dan bendaklah, 'iika mereka berbuat demikian, merekodkan perintah itu dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang dip@rakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

49. (1) Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talaq dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak 'tU bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus t2ilaq, Mahkamah hendaklah, selepas jumlah bayaran tebus talaq dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan, dan perceralan itu adalah ba-in-sughra atau tak boleh dirujukkan. 29 Pe,cer'aian khul' atau cerai tebus talaq.

[P. 50 - 51]

(2) Mahkamah hendaklah merekodkan ceral tebus talaq itu dengan sewajarnya dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(3) Jika jumlah bayaran tebus talaci tidak dipersetujul oleh plhak-plhak itu, Mahkamah boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut Hukum Syara' dengan members pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak-pihak itu. Jika suami tidak bersetuju bercerai dengan cara 'dak had'r d' hadapan Mahkamah penerusan atau ti 1 1 sebagaimana diarahkan, atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamalan, Mahkamah hendaklah melantik suatu jawatan kuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 47 dan seksyen itu hendaklah dipakai sewajarnya. Perceraian

50. (1) Seseorang, perempuan yang bersuami boleh, di ba".ah ta'liq atau jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-janji. syarat surat ta'liq yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku.

(2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyiasatan mengenai sahnya perceraian itu dan, jika berpuashati bahawa perceraian itu adalah sah meneikut Hukum Syara', hendaklah mengesahkan dan merekodkan perceraian itu dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakul kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

Hidup semula

51. (1) Dalam seksyen ini "talaq raj'i" ertinya sebagai suam, perceraian dengan satu atau dua talaq yang tidak isteri atau ruj u d'ikut' dengan hab's 'iddah, dan "bersekedudukan semula@' ertinya hidup semula sebagai suami isteri dalam tempoh sebelum perceralan menjadi tak boleh dirujukan.

(2) Jika, selepas sesuatu talaq raj'i, persekedudukan semula beriaku den an persetujuan bersama, pihak-pihak itu hendaklah melaporkan hal persekedudukan semula itu dan butir-butir lain yang berkaitan dalam tempoh tujuh hari kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana mereka bermastautin.

(3) Pendaftar hendaklah membuat apa-apa penyiasatan yang perlu dan, jika berpuashati bahawa persekedudukan semula telah beriaku menglkut Hukum Syara' hendaklah mendaftarkan persekedudukan semula itu dengan membuat suatu endorsemen pada catatan berhubungan dengan perceraian itu dalam Daftar Perceralan. Jika perceraian itu telah didaftarkan olehnya, dan hendaklah meminta pihak-pihak itu menyerahkan kepadanya surat-surat perakuan cerai yang berkaitan dan hendaklah mengeluarkan kepada mereka surat perakuan rujuk dalam borang yang ditetapkan.

(4) Pendaftar hendaklah juga menyerahkan satu salinan surat perakuan ruju' itu kepada Ketua Pendaftar yang mana hendaklah mendaftarkan persekedudukan semula itu dengan membuat suatu endorsemen pada catatan berhubungan dengan perceralan itu dalam Daftar Perceraian yang disimpan olehnya.

(5) Mana-mana pihak kepada suatu perkahwinan yang tidak melaporkan persekedudukan semula sebagaimana dikehendaki oleh seksyen-kecil (2) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak leblh daripada lima ratus ringgit atau dengan penj'ara tidak leblh daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penj'ara itu.

(6) Jika perceraian itu tidak didaftarkan oleh Pendaftar yang kepadanya laporan di bawah seksyen kecil (2) itu jibuat, ia hendaklah merekodkan dalam surat-surat perakuan cerai nombor siri dan butir-butir surat perakuan persekedudukan semula itu dan hendaklah menghantar surat-surat perakuan cerai itu kepada Pendaftar yang telah mengeluarkannya bersama dengan satu salinan surat perakuan persekedudukan semula itu, dan Pendaftar yang satu lagi hendaklah selepas itu mendaftarkan persekedudukan semula itu dengan membuat suatu endorsemen pada catatan berhubungan dengan perceralan itu dalam Daftar Perceralan dan hendaklah menyerahkan salinan surat perakuan persekedudukan semula itu kepada Ketua Pendaftar yang mana hendaklah mendaftarkan persekedudukan semula itu dengan membuat endorsemen pada catatan berhubungan dengan perceraian itu dalam Daftar Perceraian yang, disimpan olehnya.

(7) Jika talaq raj'i telah berlaku tanpa diketahul oleh isteri, suami tidak boleh menghendaki atau meminta isteri supaya bersekedudukan semula dengannya tanpa mengzahirkan kepadanya hal perceraian itu.

(8) Jika selepas talaq raj'i suami melafazkan ru'u' dan isteri telah bersetu'u terhadap ruj'u' itu, isteri boleh, atas permohonan suami, diperintah oleh Mahkamah supaya hidup semula sebagai suami isteri, melainkan jika isteri itu menun'ukkan sebab-sebab yanc, baik mengikut Hukum Syara' sebaliknya, dan Jika demikian halnya. Mahkamah hendakla@ melantik suatu jawatankuasa pendamal sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 47 dan seksyeh itu hendaklah dipakal sewajarnya.

(9) Jika selepas talaq raj'i suami melafazkan ruju tetapi isteri telah tidak bersetuju terhadap ruju' iti kerana sebab-sebab yang dibenarkan oleh Hukuri Syara' la tidak boleh diperintah oleh Mahkamah supaya hidup semula sebagal suami isteri, tetapi Mahkamah hendaklah melantik suatu jawatankuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 47 dan seksyen itu hendaklah dipakal sewajarnya.

Perintah

52. (1) Seseorang perempuan yang berkahwin di untuk bawah Hukum Syara' adalah berhak mendapat suatu membuharkan embubarkan perkahwinan atau untuk perkahwinan perintah untuk m k atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang fasakh. berikut, iaitu-

(a) bahawa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahul selama tempoh leblh daripada satu tahun.
(b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan.
(c) bahawa suami telah dihukum pen.jara selama tempoh tiga tahun atau lebih;
(d) bahawa suami telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
(e) bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan maslh lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk;
(f) bahawa suami telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau yitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;
(g) bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh bapa atau datuknya sebelum ia mencapai umur enam belas tahun, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan ia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
(h) bahawa suami menganiayainya, iaitu, antara lain-
(i) lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya; atau (ii) berkawan dengan perempuan-perempuan jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum Syara'; atau
(iii) cuba memaksa isteri hidup secara lucah; atau
(iy) melupuskan harta isteri atau melaarang isteri itu dari menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu; atau
(y) menghalang isteri dari menunai atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya; atau
(yi) jika ia mempunyai isteri lebih daripada scorang, ia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Hukum Syara'.
(i) bahawa walaupun empat bulan berlalu tetapi, isteri masih belum disetubuhl oleh kerana suami bersengaja enggan mensetubuhinya. bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan. kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau lain-lain hal yang diakui oleh Hukum Syara'; bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguhpun berkebolehan memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit otak, sama ada berterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952 dan sakit otaknya adalah dari suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin;

(1) apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagal sah bagi membubarkan perkahwinan atau ban' fasakh di bawah Hukum Syara'.

(2) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan (c) dalam seksyen-kecil (1) sehingga hukunian itu telah dikemukakan dan suami telah pun men alani satu tahun dari hukuman itu.

(3) Sebelum membuat suatu perintah atas alasan dalam perengaan (e) dalam seksyen-kecil (1) Mahkamah hendaklah, atas permohonan suami, membuat suatu perintah menyhendaki suami memuaskan hati Mahkamah dalam tempoh enam bulan dari tarikh perintah itu bahawa ia tidak lael mati pucuk, dan J'Ika suami memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas alasan itu.

(4) Tiada sesuatu perintah boleh dibuat atas manamana alasan dalam seksyen-kecil (1) jlka suami memuaskan hati Mahkamah bahawa isteri, dengan mengetahul bahawa adalah terbuka kepadanya untuk mendapatkan perkahwinan itu ditolak telah bertingkahlaku terhadap suaminya dengan cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahawa isteri tidak akan menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil kepada suami jika dibuat perintah itu.

53. (1) Jika suami seseorang perempuan telah mati, Anggapan, dipercayai telah mati, atau telah tidak didapati apa-apa ma,i. perkhabaran mengenainya selama tempoh tujuh tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegitu hingga ia patut, bagi maksud membolebkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap menglkut Hukum Syara' sebagai telah mati, tetapi perakuan kematian di bawah Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 61157. idak dapat i, Mahkamah boleh, atas diperoleh' permobonan perempuan itu dan selepas apa-apa penyiasatan yang wa,iar, mengeluarkan, dalam borang yang ditetapkan, suatu perakuan menganggap suami itu telah mati, dan kemudian daripada itu perempuan itu adalah bebas berkahwin semula menglkut Enakmen ini.

(2) Suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah seksyen-kecil (1) hendaklah disifatkan sebagal perakuan kematian suami itu dalam erti seksyen 14 (4) (b).

(3) Dalam hal keadaan yang disebut dalam seksyen-kecil (1), seseorang perempuan adalah tidak berhak berkahwin semula tanpa suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah seksyen-kecil (1) walaudtan Mahkamah Tingai mungkin telah memberi kebenaran itu telah mati. menganggap suami

(4) Perakuan yang dikeluarkan di bawah seksyen-kecil (1) bendaklah didaftarkan seolah-olah perakuan itu telah mewujudkan perceraian. 

54. (1) Tiap-tiap Pendaftar dan juga Ketua Pendaftar hendaklah masin(y-masing menyenggara suatu Daftar Pereeraian dan Pembatalan dan hendaklah serta-merta mencatatkan di dalamnya butir-butir yang ditetapkan mengenai semua perintah perceraian dan pembatalan yang dlhantar kepadanya di bawah seksyen-kecil (2) can mengenai semua perintah perceraian dan pernbatalan yang dipohon di bawah seksyen-kecil (3) untuk didaftarkan. 35 Penyenggara- an Daftar Perceraian dan Pembatal.n- [P. 541 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984

(2) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi dan merekodkan sesuatu perintah perceraian atau pembatalan atau yang membenar dan merekodkan sesuatu talaq atau apa-apa lain bentuk perceraian hendaklah serta-merta menghantar satu salinan.rekod itu yang diperakul kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(3) Jika sesuatu perkahwinan yang diakadnikahkan dalam Negeri Selangor adalah dibubarkan atau dibatalkan dengan suatu perintah Mahkamah yang. layak berbidangkuasa di luar Negeri Selangor, salah satu d-aripada pihak-pihak itu boleh memohon kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan perintah itu, dan Pendaftar yang berkenaan itu dan Ketua Pendaftar hendaklah mendaftarkan perintah itu apabila berpuas hati bahawa perintah itu adalah satu perintah yana patut diiktiraf sebagal sah baol maksud-maksud undang-undang dalam Negeri Selangor.

(4) Jika sesu'atu lafaz talaq di hadapan Mahkamah atau sesuatu perintah perceraian atau pembatalan, di mana jua telah diberi, telah membubarkan sesuatu perkahwinan yang telah diakadnikahkan dalam Negeri Selangor dan telah didaftarkan di bawah Enakmen ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa sebelum Enakmen ini, Pendaftar yang berkenaan dan Ketua Pendaftar hendaklah, apabila mendaftarkan talaq atau perintah itu, mengarahkan supaya catatan niengenai perkahwinan itu dalam Daftar Perkahwinan ditandakan dengan perkataan "Dibubarkan" dan dengan rujukan mengenai perbicaraan dalam mana talaq itu telah dilafazkan atau perintah itu telah dibuat.

(5) Apabila mendaftarkan sesuatu talaq atau perintah perceraian atau pembatalan itu dan apabila dibayar kepadanya bayaran yang ditetapkan, Ketua Pendaftar hendaklah mengeluarkan surat perakuan ceral ' dan pembatalan dalam borang yang ditetapkan kepada kedua-dua plhak itu.

[P. 55]

55. Tiada apa-apa lafaz talaq atau perinea perceraian Perintah atau Pembatalan boleh didaftarkan melainkan jika ceraian tidak Ketija Pendaftar. berpuashati bahawa Mahkamnah telah didaf- membuat perintah atau per' taka,, mengenai' Intah-perintah muktamad melainkan Perintah perniagaan nafkah anak-anak nieneenai tanggungan mengenai nafkah dan tempat kediaman nafkah isteri yang diceraikan, dan mengenai penjagaan kepadanya. i bayaran mutah dsb,. telah

56. Selain dari haknya untuk memohon nafkah, dibuat. seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa P,rnb,,i;,,, sebab yang patut oje h ""t'@ih @itiju suaminya boleh  saguhati mut'ah atau Pemberian saguhati memohon kepada kepada Mahkamah, uan rang (Jicerai. dan Mahkamah boleh selepas mendengar Plhak-pihak Peremp kantanpa itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan 1 sebab yang telah diceralkan tanpa sebab me merintahkan suarn. yang patut, Patut.' 1 rnernbayar Wajar dan patut mengikut Hu' sejumlah wang yang

57. Tiada kum syara,. 9 Enakmen i apa-apa jua Yang terkandung dalaffl ni boleh -menyentuh apa-apa hak yang mungkin ada Pada seseorang isteri di bawah Htl-k Syara' terhadap maskahwinnya UM ak-an clan pemberi-an tersentuh kepadanya atau apa-apa babagian daripadanya apabila perkahwinannya dibubarkan.

58. (1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apablia Kuasa membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu Mahkamah perintah perceraian memerintah p jan, memerintah supaya apa-apa aset Pembahagian yang diperoleh, oleh pihak-plhak itu dalam masa harta Perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi sepenearian. antara mereka atau supaya mana-mana aset itu di dan hasil jualan itu dibahagi antara Pihak-pihak itu. .

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen-kecil (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh t,,ap-ti'ap satu pihak dalam bentuk wang harta atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu; (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka; Hak terhadap maskahwin dsb.. tii,,k [P. 58]

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, 'ika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah, dengan seberapa boleh, membuat pembaha'gian yang sama banyak. (3) Mahkamah adalah mempunyal kuasa"- apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceralan, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkabwinan dengan usaha tunggal satu plhak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset 1 1 'hak itu di'ual dan hasil jualan itu d'bahagi antara pi pihak itu. d'be i (4) Pada menjalankan kuasa yang 1 r oleh seksyen-kecil (3), Mahkamah hendaklah members perhatian kepada-
(a) takat sumbanaan-sumbangan yang, telah dibuat oleh plhak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memellhara rumahtangga atau menjaga keluarga
(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu. Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi, walau bagaimanapun pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

(5) Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang, telah dimajukan pada sebahaglan besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh plhak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.

[P61 - 62]

BAHAGIAN VI

NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

59. (1) Tertakluk kepada Hukum Syara', Mahkamah Kuasa boleh memerintah seseorang lelaki membayar nafkah llahka-ah kepada isteri atau bekas isterinya. memerintah nafkah bagi 's er'. dan

(2) Tertakluk kepada Hukum Syara' dan ef'@ku@,uz. pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apab'la ia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain-
(a) apabila ia menjauhkan dirinya dari suaminya;
(b) apabila ia meninggalkan rumah suaminya be@tentangan dengan kemahuati suaminya;
(c) apabila ia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain, tanpa apa-apa sebab yang sah menurut Hukum Syara'.

(3) Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi men'adi nusyuz.

60. Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggungan tentang hal itu mengikut Hukum Syara' SUDaya membayar nafkah kepada seorang lain 'ika ianya tak upaya, sepenuhnya atau i sebahagiannya dari mencari kehidupan oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuail orang yang perta'ma tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian.

61. Pada menentukan jumiah sesuatu nafkah _yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pibak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.

62. Mahkamah boleh, apablia menentukan nafkab, memerintahkan orang yang bertangeungan membayar C nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau apa-apa babagiannya dengan meletak hak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan 39 Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang lertentu, Pentak.,ir,, nafkah. Kuasa Mallanal untuk memerintah- kan cagaran diberi bagi nafkah.

[P. 63 - 66]

amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya aaripada pendapatan harta itu. Mengkom-

63. Sesuatu perjanjian untuk membayar, dengan wang paun nafkah. atau lain-lain harta. wang pokok bagi men'elaskan secrala tuntutan nafkah masa hadapan tidak boleh berkuatkuasa schingga la telah diluluskan, dengan atau tanpa syarat-syarat, oleh Mahkamah, tetapi apabila diluluskan sedemikian, hendaklah menjadi suatu pembelaan yang memadai terhadap apa-apa tuntutan nafkah. Lamanya

64. Kecuali jika sesuatu perintah nafkah dinyatakan tempoh sebagai selama sesuatu tempoh yang lebih singkat atau perintah nafkah. telah dibatalkan, dan tertakluk kepada seksyen 6@-, sesuatu perintah nafkah hendaklah tamat apabila mati orane yang kena membayar nafkah itu atau tapabila mati orane yang berhak menerima nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, menglkut mana yang lebih awal. Hak

65. (1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai terhadap untuk menerima nafkah daripada suaminya yany dahulu nafk@ah atau pemberian di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah sciepas. terhenti apabila tamat 'Iddah atau apabila isteri itu perceraian. hidup dalam perzinaan dengan seseorang lain.

(2) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima pemberian daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti apabila isteri itu berkahwin atau hidup dalam perzinaan dengan seseorang lain. melainkan jika perjanjian itu memperuntukkan selainnya. Kuasa

66. Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari Mahkamah semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila untuk menqubah masa membatalkan, sesuatu perintah nafk-ah yang masih perini.ih berkuatkuasa. sama ada bercagar atau tak bercagar. nafkah. atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu jlka Mahkamah berpuashati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah beriaku tentang hal keadaan.

[P. 67 - 70]

67. Tertakluk kepada seksyen 63, Mahkamah boleh Kuasa pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa Mahkamah untuk mengubah syarat-syarat sesuatu perianiian tentang "lgub,h nat'kah yang dibuat antara suami dan isteri, sama ada perjanjian dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, jika nat'kah. Mahkamah berpuashati bahawa sesuatu perubahan mat ' an telah beriaku tentang hal keadaan, walau apapun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.

68. Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di Nat-kah yang bawah sesuatu perintah Mahkamah tidak boleh kena dibayar diserahak atau dipindah milik atau kena ditailan, diasingkan, atau dikenakan levi untuk atau berkenaan dengan, apa-apa hutang atau tuntutan.

69. (1) Tunggakan nafkah yang tak bercagar, sama ada kena dibayar menurut perjanjian atau di bawah sesuatu perintah Mahkamah, boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah peneriniaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebangkrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum ia mati, tunggakan 'tu hendaklah meniadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pesakanya. (2) Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumput kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

70. (1) Jika Mahkamah berpuashat' bahawa terdapat alasan-alasan untuk membayar nafkah, Mahkamah boleh membuat suatu perintah terhadap suami bagi membayar nafkah sementara yang akan berkuatkuasa dengan serta-merta dan terus berkuatkuasa sehingga perintah Mahkamah dibuat atas permohonan untuk nafkah. (2) Suami boleh melaraskan nafkah sementara yang dibayar.dengan amaun yang diperintah supaya dibayar untuk nafkah di bawah perintah Mahkamah, dengan syarat bahawa amaun ang diterima oleh isteri, setelah ditolak apa-apa potongan, adalah cukup untuk keperluan asasnya. 41 dibawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya. Menuntut tunggakan nafkah, Nafkah ,mentaia.

[P. 71 - 73]

Hak tempai

71. (1) Seseorang perempuan yang diceraikan adalah tinggal. berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa ID dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri. (2) Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam seksyen-kecil (1) akan terhenti- (a) jika tempoh 'iddah telah tamat; atau (b) 'ika tempoh penjagaan anak telah tamat; atau i (c) jlka perempuan itu telah berkahwin semula, dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya. Kewajipan

72. (1) Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu men anggung nafkah anak. perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah men'adi kewajipan seseorang lelaki menanggung i nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam j'agaan seseorane, lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakalan, makanan, perubatan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

(2) Kecuali seperti tersebut di atas, adalah menjadi kewaj'ipan seseorang yang bertanggungan di bawah Hukum' Syara', supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan kepada nafkah kanak-kanak jika bapa kanak'kanak itu telah mati atau tempat di mana bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana bapanya tidak berupaya menanagung nafkah mereka. Kuasa

73. (1) Mahkamah boleh pada bila-bila masa Mahka^h memerintahkan scorang lelaki membayar nafkah untuk memerintahkan nafkah faedah mana-mana anaknya bagikanak-kanak.

(a) jika ia telah enggan atau cuai mengadakan peruntukan dengan munasabah bagi anaknya itu;
(b) jika ia telah meninggal langsung isterinya dan anaknya itu adalah dalam 'agaan isterinya;

[P. 74 75]
(c) dalam masa menanti keputusan sesuatu prosi 'ding hal ehwal suami isteri; atau
(d) apabila membuat atau selepas daripada membuat suatu perintah meletakkan anak itu dalam jagaan seseorang lain.

(2) Mahkamahadalahjugaberkuasamemer' intahkan seseorang bertanggungan di bawah Hukum yara' supaya membayar atau memberi sumbangan terhadap nafkah seseorang anak jika Mahkamah berpuashat' bahawa memandang kepada kemampuannya adalah munasabah baai Mahkamah memerintahkan sedemikian.

(3) Sesuatu perintah di bawah seksyen-kecil (1) atau (2) boleh mengarahkan supaya pembayaran dibuat kepada orang yang menjaga atau memellhara dan mengawal anak itu atau kepada pemegang-pemegang amanah bagi anak itu.

74. (1) Mahkamah boleh, apabila memerintahkan Kuasa bagi pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak ",hka,ah memerintahkan orang yan. bertanggungan membayar 'kah itu supaya mem U nat beri cagaran bagi kesemua ata sebahagian daripadanya termasuk kuasa menghendaki orang yang bertanggungan membayar nafkah itu dengan meletakhak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.

(2) Kemungkinan mematuhi perintah menghendaki orang yang bertanggungan membayar nafkah itu meletak hak apa-apa harta pada.pemegang amanah bagi maksud seksyen-kecil (1) bolea dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

75. Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyal kepentingan, pada bila-bila masa dan 1 dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai memerintahkan cagaran bagi nafkah saensacko r a n -a Kuasa bagi M,hka,,h mengubah perintah mengenai peniagaan penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah atau nafkah berpuashati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sescorang anak, sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan. 43 [P. 76 - 791

Kuasa bagi

76. Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari Mahkamah semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu meneubah 1 per'an"an berhubun,, dencan pen'a-aan atau nafkah perjanjian peni@tg@ian seseorang anak sama ada perjanjian itu dibuat sebelum ditetapkan, walau apapun anak. peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu, j'ika Mahkamah berpuashati bahawa adalah munasabah dan untuk kebajikan anak itu berbuat demikian. Menuntut

77. Seksyen 69 hendaklah dipakai, dengan pindaan tunggakan yang sesuai bagi perintah-perintah mengenai pem- natl,ah 1 -- seseorang bayaran nafkah untuk faedah seseorang anak. anak. Kewajipan

78. (1) Jika seseorang lelaki telah mencrima seseorang menanggung kanak-kanak yang bukan anaknya sebagal seorang ahil nafk ah kanak- keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya kanak yang menanggung nafkah anak-anak itu semasa ia masih diterima sebagai seorang kanak-kanak setakat mana bapa dan ibu ahli kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, dan keluarga. Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi mempastikan kebajikan kanak-kanak itu.

(2) Kewajipan yang ditanggungkan oleh seksyen- c kecil (1) hendaklah terhenti jika kanak-kanak itu dibawa pergi oleh bapa atau ibunya.

(3) Apa-apa wang yang dibelan'akan oleh seseorang lelaki pada menanggung nafkah seseorang kanak-kanak sebagaimana dikehendaki oleh sek@yen-kecil (1) boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada bapa atau ibu kanak-kanak itu. Lamanya

79. Kecuali tempoh perintah bagi nafkah

(a) jika sesuatu perintah mengenai nafkah anak. seseorang, anak dinyata sebagai selama tempoh yang leblh singkat; atau
(b) jika sesuatu perintah itu telah dibatalkan; atau 44 alau nafkah atau selepas tarikh seseorang

[P. 80]
(c) Jika sesuatu perintah itu dibuat untuk-

(i) sescorang anak perempuan yang belum berkahwin atau yang, oleh sebab sesuatu hilangupaya dari segi otak atau jasmani, tidak berkebolehan menanggung nafkah dirinya;
(ii) seseorang anak lelaki yang, oleh sebab sesuatu hilangupaya dari segi otak atau . asmani, tidak berkebolehan menanggung natkah dirinya, perintah nafkah hendaklah tamat apabila anak ' itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleb anak itu atau oleh sescorang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya munasabah, bagi membolehkan anak itu mengikuti pelajaran atau latihan lanj'ut atau lebih tinggi.

80. (1) Jika sescorang perempuan cuai atau engcran Kewajipan nienanggung nafkah seseorang anaknya yang tak ,,,ggung natkah sahtaraf yang tidak berupaya menanggung nafkah anak-anak dirinya, melainkan seseorang anak yang dilahirkan tak sah- itU tiral. akibat rogol, Mahkamah boleh, apabila hal dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah.

(2) Jika tuntutan terhadap bapa yang disangkakan, tuntutan itu hendaklah dibawa dalam Mahkamah Majistret yang mana boleh memerintahkan bapa itu memberi apa-apa elaun bulanan yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah.

(3) Elaun bulanan di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar dari tarikh bermulanya kecuaian atau keengganan menanggung nafkah itu atau dari sesuatu tarikh yang kemudian mengikut sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu. [P. 81]

BAHAGIAN yII

PENJAGAAN

Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanak Orang-

81. (1) Tertakluk kepada seksyen 82, ibu adalah yang orang @,anL paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak berhak menjaga kecllnya dalam masa ibu itu maslh dalam perktlhwinan kanak- dan 'uca selepas perkahwinannya dibubarkan. kanak. Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah di bawah Hukum Sya hilang kelayakan ra dari mempunyai 1 hak terhadap hadanah atau 'penj'agaan anak@ya, mak'a hak itu, tertakluk kepada seksyen-kecil (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut menglkut susunan keutamaan yang berikut, iaitu-

(a) nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya;
(b) bapa;
(c) nenek sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya;
(d) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
(e) kakak atau adik perempuan selbu;
(f) kakak atau adik perempuan sebapa;
(g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan 1seibu sebapa;
(h) anak perempuan dari kakak atau adik seibu;
(i) anak pe.rempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
(j) emak saudara sebelah ibu;
(k) emak saudara sebelah bapa..
(1) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagal 'asabah atau residural.

(3) Tiada seseorang lelaki berhak terhadap penj'agaan seseorang kanak-kanak perempuan meia'nkan lelaki itu adalah seorang muhrim, iaitu, dia mempunyai pertalian dengan kanak-kanak perempuan itu dalam ianya dlharamkan berkahwin dengannya. [P. 82 -83]

(4) Jika ada beberapa orang dari keturunan atau peringkat yang sarna, kesemuanya sama berkelayakan dan bersetuju men'aga kanak-kanak itu, penjagaan hendaklah diamanahkan kepada orang yang mem- punyai sifat-sifat aling mulia yang nienunjukkan p perasaan paling kasih sayang kepada kanak-kanak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai sifat-sifat kemuliaan maka yang tertua antara mereka adalah berhak mendapat keutamaan.

82. Hadinah, iaitu, perempuan yang mempunyai hak Kelayakan- rnendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak kelayakan yang pertu menjalankan hak terhadap hadanah jika- untuk

(a) ianya adalah seorang Islam; penjagaan.
(b) ianya adalah sempurna akal;
(c) ianya berumur yang melayakkan ia memberi kepada kanak-kanak itu ialyaan dan kasih sayang yang mungkin dipeilu-kan oleh kanakkanak itu;
(d) ianya berkelakuan balk dari segi akhlak Islamiah; dan
(e) ianya tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak-atau j'asmani.

83@ Hak seseorang perempuan terhadap hadanah Bagaifnana adalah hilang- hak penjagaan

(a) jika perempuan itu berkahwin dengan seorang hilang. lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu dalarn mana orang lelaki itu dilarang berkahwin den ' gan kanak-kanak itu, tetapi adalah kembali semula apabila perkahwinan itu dibubarkan;
(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;
(c) jika perernpuan itu menukar pemas tautinannya dengan tujuan untuk mencegah ,.bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu; 47 [P. 84 - 861 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 (d) 'ika perempuan itu murtad; (e) jlka perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu. Lamanya

84. (1) Hak hadinah bagi menjaga sescorang kanak- penj . agaan. kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, 'ika kanak-kanak itu lel@-i, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan la menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahurf, jika kanak-kanak itu perempuan. ('-) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa. dan jika kanak-kanak itu telah mencapal umur kecerdikan (mumayyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memutuskan selainnya.

Penjagaan

85. Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah anak-anak semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu. tak sahtaraf. Kuasa

86. (1) Walau apapun peruntukan seksyen 81, Mahkamah I\Iahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah buat perintah memilik untuk meletakkan seseorang kanak-kanak mengenai dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang penjagaan tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak dlingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu, dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebaikan kanak-kanak. Untuk memutuskan dalam jacaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada- (a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

[P. 871]

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika ia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu-pendapatnya sendiri. (3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa ia kecil supaya berada bersama ib unya, tetapi pada memutuskan sama ada tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan. (4) Jika ada dua orang atau lebih kanak-kanak dari sesuatu perkahwinan, Mahkamah tidaklah terikat meletakkan kedua-dua atau kesemuanya dalam jagaan orang yang sama tetapi hendaklah menimbangkan kebajikan tiap-tiap seorangnya secara berasingan.

87. (1) Sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan dan tertakluk kepada syarat-syarat jika ada, yang dipakai dari semasa ke semasa, perintah itu adalah menghakkan orang yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal berhubung dengin pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu.

(2) Tanpa menyentuh keluasan seksyen-kecil (1), sesuatu perintah jagaan boleh-

(a) mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan tinggal dan cara pelajarannya;
(b) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada bagi sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi jagaan itu;
(c) mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu ,melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; anggapan itu dipakal bagi fakta-fakta sesuatu kes 49 Perintah tertakluk kepada syarat-syarat. [P. 88]
(d) memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; atau
(e) melarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia. - Penjagaan ke atas Orang dan Harta Orang-orang

88. (1) Sungguhpun hak terhadap hadanah atau yang berhak penjacraan anak mungkin terletak pada seseorang lain, kepada 1 c pe'njagaan. idapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi dirl dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang- undang bagi men'aga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu-
(a) datuk lelaki di sebelah bapa;
(b) wasi yang dilantik menurut wasiat bapa;
(c) wasi kepada wasi bapa;
(d) wasi datuk lelaki di sebelah bapa;
(e) wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa: dengan syarat dia adalah seorang Islam, seorang dewasa, adalah siuman dan boleh dipercayai.

(2) Bapa adalah sentiasa mempunyai kuasa paling luas untuk membuat melalui wasiat apa-apa perkiraan yang difikirkannya baik sekali berhubung dengan pen'agaan anak-anaknya yang masih kanak-kanak dan berhubung dengan hal memperlindungi kepentingankepentingan mereka, dengan syarat ia adalah siuman sepenuhnya.

(3) Seksyen-kecil (1) tidak boleh dipakai jika hak-hak Jan syarat-syarat bagi suratcara yang meletakkan Eta pada kanak-kanak itu terang-terang tidak membenarkan orang-orang yang tersebut di dalamnya daripada menjalankan apa-apa kuasa ke atas harta itu dan dalam hal Yang demikian Mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu.

(4) Bagi maksud-maksud penjagaan ke atas diri dan harta seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak melainkan ia telah genap umur lapan belas tahun.

89. (1) Berkenaan dengan harta takalih, seseorang penjaga di sisi undang-undang tidak memr) 9 unya apa- apa kuasa untuk menjual, kecuali dalam hal-hal yang berikut, iaitu-

(a) Jika, dengan menjual harta itu ke ada orang i luar, ia boleh mendapat harga sekurang-kurangnya dua kali ganda harga harta itu;
(b) ika kanak-kanak itu tidak mempunyai apa- apa mata pencarian lain, dan penjualan itu adalah benar-benar perlu untuk'menanggung nafkahnya, dan kanak-kanak itu tidak mempunyai apa-apa harta lain;
(c) jika harta itu perlu dijual bagi maksud menjelaskan hutang pewasiat, yang tidak dapat diselesaikan j'lka harta itu tidak dijual;
(d) jika ada sesuatu peruntukan am dalam wasiat pewasiat itu yang tidak dapat dikuatkuasakan dengan tidak dijual harta itu;
(e) jika pendadatan yang terkumpul dari harta pesaka itu tidak mencukupi untuk membayar perbelanjaan yang telah dilakukan dalam menguruskannya dan untuk membayar-hasil tanah;
(f) jika harta itu sedang diancami bahaya yang akan menyebabkannya menjadi mus binasa oleh kerana reput. nah atau
(g) Jika harta itu ada dalam tangan orang yang tidak berhak kepadanya, "n.penjagaan itu ada sebab bagi mengkhuatin bahawa tidak ada peluang bagi mendapatkan pemulihan yang saksama; atau. 51 [P. 891 K.asa ke atas harta takalih dan harta alih. [P. 90 - 911 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 (h) dalam sesuatu hal lain, jika harta itu benarbenar perlu dijual atas alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh Hukum Syara'dan penjualan itu adalah nyata atau jelas sekali untuk faedah kanak-kanak itu.

(2) Berkenaan dengan harta alih, seseorang penjaga di sisi undang-undang adalah mempunyai kuasa menjual atau menyandarkan barang-barang dan harta-benda kanak-kanak itu, jika ia berkehendakkan keperluan-keperluan yang mustahak, seperti makanan, pakaian dan asuhan; dan jika harta alih seseorang kanak-kanak adalah dijual dengan ikhlas dan juj'ur bagi sesuatu balasan yang memadai dengan tu'uan untuk i melaburkan hasil jualan itu dengan selamat dan untuk memperolehi pendapatan tambahan, maka pen'ualan harta itu hendaklah dikira sebagai sah.

Perlantikan

90. (1) Jika tidak ada pen'aga-penjaga di sisi undang- 1 penjaga- undang, maka kewa'ipan bagi melantik seseorang penjaga oleh i Mahkamah. penjaga untuk memperlindungi dan memelihara harta kanak-kanak itu,adalah terletak ke atas Mahkamah dan pada membuat sesuatu perlantl'kan Mahkamah hendaklah terutama sekali memberi pertimbangan- pertimbangan kepada kebajikan kanak-kanak itu. ('@1) Pada menimbangkan apakah akan menjadi kebajikan bagi kanak-kanak itu, Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang umur dan jantina kanak- kanak itu, watak dan kebolehan penjaga yang dicadangkan itu dan bagaimana karibnya persaudaraannya,dengan kanak-kanak itu; kemahuan- kemahuan, jika ada, ibubapanya.yang telah mati, dan apa-apa hubungan penjaga yang dicadangkan itu yang sedia ada dan yang dahulu dengan kanak-kanak itu atau dengan hartanya, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur @embolehkannya untuk membuat sesuatu pilihan yang bijak, maka Mahkamah boleh menimbangkan pilihannya itu. Periantikan 91. Seseorang ibu, sama ada seorang Islam atau ibu sebagaj' seorang Kitabiyah, boleh dilantik dengan sah menjadi penjaga ' bagi bapa, dan dalam hal yang demikian ibu itu meialui wasi wasiat. boleh menjalankan kuasa-kuasanya sebagai penj'aga melalui wasiat atau, jika tidak ada seoranc, penjaga di 52 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM sisi undanc,-undang ia boleh dilantik sebagai penjaga ui [P. 92 - 951 'dak i sisi undangt-undang oleh Mahkamah, tetapi jika ia ti 1 dilantik sebagai demikian maka ia tidak boleh membuat apa-apa urusan mengenai harta kanak-kanak itu.

92. Jika Mahkamah melantik ibu meniadi penjaga, Peniaga Mahkamah boleh juga melantik seoran,g'lai . n meniadi bersama penjaga sama ada bagi diri atau harta kanak-kana@ tU denganibu. atau kedua-duanya, untuk bertindak bersama denglan ibu itu.

93. Pada melantik seseoran 'g penjaga bagi harta Perubaha, seseorang kanak-kanak, Mahkamah boleh, dengan kuasa perintah, menentukan, menyekat, atau penjaga mernper- harta. luaskan kuasa penjaga berhubung dengann a, setakat mana yang perlu bagi keba'ikan i kanak-kanak itu.

94. Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari ppeenmiaegcatan semasa ke sernasa memecat seseorang peniaga, sama ada seorang ibu bapa atau orang lain dan sama ada ianya adalah penjaga bagi diri atau harta kanak-kanak, dan boleh melantik seorang lain menjadi penjaga untuk menggantikannya.

95. (1) Jika seseorang dilantik oleh Mahkamah menjadi penjaga bagi harta sescorang kanak-kanak maka ia hendaklah, melainkan jlka Mahkarnah memerintahkan selainnya, memberi cagaran dengan nilai seban ak mana yang ditetapkan bahawa ' y i@ akan melaksanakan kewajipan-kewajipan sebagai penjaga dengan sewajarnya.

(2) Cagaran itu hendaklah diberi mengikut cara yang ditetapkan pada masa itu bali penerima-penerima -- yang dilantik oleh Mahkamah; dan penjaga yang dilantik itu hendaklah mengemukakan akaun-akaunnya pada tempoh-tempoh yang diperintahkan, d@n hendaklah mem6a,yar apa-apa baki yang diperakui kena dibayar olehnya ke dalam Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan bagi penerima-penerima. 53 Cagaran hendaklah diberi. [P. 96 - 981 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 Had Kuasa

96. (1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak- bagi penjaga kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, tanpa yang dilantik oleh kebenaran Mahkamah- Mahkamah.

(a) menjual, menggadai, menggadai janji, menukar, ataupun dengan cara lain melepaskan milik mana-mana harta alih atau harta takalih kanak-kanak itu; atau '
(b) memajakkan mana-mana tanah kepunyaan kanak-kanak itu selama tempoh lebih daripada satu tahun.

(2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak- kanak yang dilakukan bersalahan dengan seksyen ini boleh ditetapkan sebagai taksah, dan atas penetapan itu Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang pada pendapatannya perlu untuk mengembalikan @arta yang dilupuskan itu kepada kanak-kanak itu.

(3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah seksyen-kecil (2) melainkan jika perlu atau baik bagi kepentincan kanak-kanak itu. Penjaga tidak 97. Seseorang penjaca bagi harta seseorang kanak- boleh kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, members akuan penye- melainkan jika Mahkamah memerintah sebaliknya lesaian dalam suatu hal. diberikuasa untuk memberi akuan mengenai -sewajarnya baci apa-apa legasi atau harta modal . penyelesaian yang apa-apa 'Wang modal lain yang kena dibayar kepada atau boleh diterima oleh kanak-kanak itu.

Penjaga

98. (1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak- boich kanak yang dilantik oleh Mahkamah boleh membuat menanggung kanak-kanak peruntukan yang berpatutan dari pendapatan harta itu daripen- untuk menanggune, nafkah dan pela'aran kanak-kanak dapatan. c itu memandang kepada taraf kehidupan kanak-kanak itu; tetapi tiada apa-apa jumlah wang lebih daripada tiga ratus ringgit sebulan boleh digunakan sedemikian tanpa kebenaran Mahkamah.

(2) Jika pendapatan dari harta kanak-kanak itu yang ada dalam tangan penjaga itu tidak mencukupi untuk 1 maksud itu, atau jika wang adalah dikehendaki untuk 54 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM kemajuan kanak-kanak itu, niaka Mahkamah boleh memerintahkan supaya peruntukan bagi maksud itu diadakan dari harta modal kanak-kanak itu dan, bagi maksud itu, Mahkamah boleh membenarkan apa-apa bahagian dari harta kanak-kanak itu dijual, digadaikan, atau digadai janjl dan boleh memberi apa-apa arahan mengenainya sebagaimana yang perlu bagi kepentingan kanak-kanak itu.

99. (1) Jika memandang kepada taraf kehidupan kanak-kanak itu dan kepada nilai hartanya dan juga kepada segala ha] keadaan kes yang berkenaan adalah didapati bermanfaat supaya harta modal kanak-kanak itu digunakan bagi menanggung nafkahnya, pelaj'aran, atau kemaj'uannya dengan cara yang boleh mengelakkan belanja bagi membuat permobonan kepada Mahkamah, maka Mahkamah, daripada melantik seoran. penj'aga bagi harta kanak-kanak itu, boleb memerintahkan supaya segala harta kanak-kanak itu, dari apa jua jenis pun, diletakkan dalam tangan seseorang yang akan dilantik oleh Mahkamah, dengan kuasa penuh membuat apa-apa urusan dan untuk mengaunakan harta itu bagi rnaksud yang tersebut di atas menurut budibicaranya sendiri bebas dari apa-apa kawalan; dan dalam hal yang demikian resit dari orang yang dilantik itu adalah menliadi akuan penyelesaian yang sewajarnya bagi sesiapa ' jua yang membuat apa-apa pembayaran atau pindah milik apa-apa harta. kepadanya bagi pihak kanak-kanak itu.

(2) Seseorang yang dilantik di bawah seksyen-kecil (1) boleti diperintahkan oleh Mahkamah supaya mengemukakan suatu akaun mengenai utusan-urusan yang dibuat olehnya mengenal harta kanak-kanak itu.

(3) Mahkamah boleh, kerana sesuatu sebab yang memadai, membatalkan apa-apa perintah, atau memansuhkan apa-apa perlantikan, yang dibuat di bawah seksyen-kecil (1), dan boleh melantik seorang lain dengan members kepadanya kuasa yang sama atau apa-apa kuasa yang lebih besar atau leblh kecil yang difikirkannya patut, atau boleti melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu. 55 [P..991 Perintah khas rnengenai ha,,,,3 kecil. [P. 100 - 1021 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 permohonan

100. Seseorang penjaga boleh memohon kepada untuk men- Mahkamah untuk mendapatkan pendapat, nasihat, dapatkan pendapat, atau budibicaranya atas apa-apa soal mengenai dsb. pengurusan atau pentadbiran harta kanak-kanak itu. Perintah

101. (1) Walau apapun peruntukan-peruntukan larangan seksyen 89, Mahkamah boleh, jika ia fikirkan perlu oleh Mahka.ah. berbuat demikian, membuat suatu perintah melarang bapa atau datuk lelaki di sebelah bapa seorang kanak-kanak atau wasi-wasi mereka masing-masing atau wasi-wasi kepada wasi-wasi mereka masing-masing dari- (a) menjual, mengeadaikan, menggadai janji, menukar, ataupun dengan cara lain melepaskan milik apa-apa harta alih atau harta takalih kanak-kanak itu; atau (b) memajakkan mana-mana tanah kepunyaan kanak-kanak itu selama tempoh lebih daripada satu tahun, tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu dari Mahkamah. (2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak-kanak bersalahan dengan perintah itu boleh ditetapkan sebagal taksah, dan atas penetapan itu, Mahkamah boleh membuat sesuatu perintah yang difikirkannya perlu untuk mengembalikan harta yang dilupuskan itu kepada kanak-kanak itu. (3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah seksyen-kecil (2) melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu. Penjaga

102. Jika bapa dan datuk lelaki seseorang kanak-kanak bagianak telah mati tanpa melantik seorang pen'aga meialui yatim. i . wasiat, mana-mana Kadi, penghulu, pecawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada Sarjan, mana-mana orang yang, menjaga kanak-kanak itu, atau mana- mana orang yang ada mempunyal kuasa-kuasa seorang A kta 232. Pelindung di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang- orang Muda 1947. boleh menyebabkan kanak-kanak itu dibawa ke hadapan Mahkamah dan Mahkamah boleh melantik seorang penj'aga sama ada bagi diri atau harta kanak-kanak itu, atau kedua-duanya. 56 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM [P. 103 - 1051

103. (1) Tiada apa jua pun dalam Akta Penjagaan Akta Kanak-kanak 1961 yang berlawanan dengan Agama Peniagaan Kanak- Islam boleh dipakai bagi seseorang yang berumur kanak 1961 kurang ddripada lapan belas tahun yang beragama tidak boleh dipakai jika Islam dan yang bapanya beragama Islam atau pada berlawanan tarikh kematiannya beragama Islam atau, mengenaj dengan a,a,, seorang kanak-kanak yang tak sahtaraf, yang ibunya Islam 13/61. beragama Islam atau telah beragama Islam.

(2) Mengenai mana-mana orang lain, Akta tersebut, setakat mana ia berlawanan dengan agama Islam, hendaklah terhenti dipakai baginya apabila ia menganuti agama Islam iika r)ada t arikh itu ia telah genap umur lapan belas tahun atau, 'ika belum lagi genap umur itu, ia menganuti agama Islam dengan persetujuan ora'ne ang di bawah Akta itu adalah - y penjaga bagi diri kanak-kanak itu.

104. Apabila menimbangkan apa-apa soal ber- Mahkamah hubungan dengan penjagaan atau nafkah seseorang hendaklah kafiak-kanak, Mahkamah bendaklah, bila-bila juga 'nengambil i perhatian praktik, menerima nasihat seseorang, sama ada tentang nasibat pegawai awam atau tidak yang terlatih atau pegawai- berpengalaman dalam kebajikan kanak-kanak tetapi pegawai Mahkamah tidak terikat menurut naslhat itu. kebajikan, dsb.

105. (1) Mahkamah boleh, atas permohonan bapa Kuasa atau ibu seseorang anak- Mahkamah untuk meng-
(a) J'Ika keputusan sesuatu erbicaraan hal ehwal halang anak p dibawa suami isteri belu,m selesai; atau keluar dari Malaysi'a.
(b) jika di bawah sesuatu perjanjian atau di bawah perintah Mahk'amah, hanya ibu sahaj'a atau bapa sahaja ada mempunyai ja aan atas 1 9 anak itu manakala yang satu lagi itu tidak ada mempunyai jagaan, mengeluarkan suatu tegahan menahan pihak yang satu lagi itu daripada membawa anak itu keluar dari Malaysia atau Mahkamah boleh membenarkan anak itu dibawa keluar dari Malaysia sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat atau pengakuan yang difikirkan patut oleh N4ahkamah.

(2) Mahkamah boleh, atas permobonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, mengeluarkan 57 [P. 1061 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 suatu tegahan menahan seseorang, lain daripada orang yang ada mempunyai jagaan atas kanak-kanak itu, daripada membawa seseorang kanak-kanak keluar dari Malaysia.

(3) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamall. Relif-relif Lain Kuasa bagi

106. (1) Jlka- Mahkamah membatalkan @

a) sesuatu perblearaan hal ehwal suami isteri dan menahan perpindahan- b'elum selesai; atau perpindahan yang
(b) sesuatu perintah telah dibuat di bawah dimaksud seksyen 56, 59, atau 73 dan belum lagi untuk menge- cewakan dibatalkan; atau tuntutan- tuntutan
(c) nafkah kena dibayar di bawah sesuatu nafkah. perjanjian kepada atau untuk faedah seorang isteri atau isteri yang dahulu atau anak, Mahkamah adalah berkuasa atas permohonan-

(i) jika ia berpuashati bahawa apa-apa perpindahan harta telah dilak.ukan oleh suami atau suami yang dahulu atau ibu atau bapa bagi orang yang telah membuat atau yang bagi pi 'haknya telah dibuat permohonan itu, dalam masa tiga tahun sebelumnya, dengan tujuan di pihak oranc, yang melakukan perpindahan itu hendak mengurangkan kemampuannya membayar nafkah atau kemampuan suami itu membayar mut'ah atau hendak.menghalangi isterinya daripada apa-apa hak berhubungan dengan harta itu, tertakluk kepada seksyenkecil (2) menghendak orang yang membuat perpindahan itu membatalkan perpindahan itu; dan
(ii) J'ika ia berpuashati bahawa sesuatu perpindahan harta dicadang hendak dilakukan dengan sesuatu tujuan yang demikian, members suatu tegahan menahan perpindahan itu. 58 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

(2) Bagi maksud-maksud seksyen ini- [P. 107 - 1081 "harta" ertinya apa-apa j'enis harta, allh atau takalih, dan termasuklah w ang; perpindahan " termasuklah sesuatu penjualan, pemberian, pajakan, gadai janji atau apa-apa transaksi lain yang dengannya pemunyaan atau pemilikan harta itu adalah dipindahmilik atau dibebankan tetapi tidaklah termasuk sesuatu perpindahan yang dilakuka'n kerana wang atau sesuatu bernilai wang kepada atau Untuk faedah seseorang yang bertindak de'ngan suci hati dan dengan tidak mengetahui tuj'uan perpindahan itu dilakukan.

(3) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah yana dibuat di bawah seksyen in' boleh diken@kan huku'man@ sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

107. (1) Mahkamah adalah berkuasa dalam masa Tegahan perbicaraan ha] ehwal suami isteri masih berjalan atau te,had.p pada atau selepas gangguan. pemberian sesuatu perintah perceraian, fasakh, atau Pembatalan, memerintahkan seseorang menahan dirinya dar' meiigganggui atau menceroboh dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri 'atau bekas suami atau bekas isterinya. (2) Kemungkiran mematuhi sesuatu Perintah yang dibuat di bawah seksyen ini boleb dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan terhadap Mahkamah.

BAHAGIAN yIII

PELBAGAI

108. (1) Sesuatu perkahw'nan orang Islam ang Pengiktirafan .1 dilakukan di luar Malaysia, 1 ipada perkah- am dar' perkahwinan orang Islam winan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, YIng dilaku- Suruhanj'aya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di kan diluar bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi Malaysia. segala Riaksud Enakmen ini jika-

(a) Perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang tempat di mana ia telah dilakukan; 59 [P. 1091 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 (b) tiap-tiap satu pihak itu ada mempunyai, pada masa perkahwinannya itu, keupayaan berkahwin di bawah undang-undang tempat bermastautinnya; dan

(c) 'ika salah satu pihak itu adalah seorang i pemastautin di Negeri Selangor, keo ua-dua pihak ada mempunyai keupayaan ber-kahwin mengikut Enakmen ini. (2) Walau apapun peruntukan seksyen-kecil (1) sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di bawab seksyen-kecil (1) tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini jika perkahwinan itu tetap bersalahan dengan seksyen 23 sekiranya perkahwinan itu telah dilakukan dalam Negeri Selangor. Pengiktirafan

109. (1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan perkahwinan- warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu perkahwiban yang Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pe'abat Konsul dilakukan Negara asing di Negeri Selangor hendaklah diiktiraf di Kedutaan- kedutaan, sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini 'ika- dsb. di Negeri Sciangor.

(a) perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undan,g-undang negara Kedutaan, Suruhanjaya atau Pejabat Konsol itu, mengikut cara yang dibenarkan di bawah Enakmen inl.,'
(b) tlap-tiap satu pihak itu ada mempunyal, pada masa perkahwinannya itu, keupayaan berkahwin di bawah undang-unda:ng tempat bermastautinnya; dan @
(c) jika salah satu pihak itu adalah seorang pemastautin di Negeri Selangor, kedua-dua pihak ada mempunyai keupayaan berkahwin mengikut Enakmen ini.

(2) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang di- lakukan di bawah seksyen-kecil (1) tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini jika perkahwinan itu tetap bersalahan dengan seksyen 23 sekiranya 60 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM perkahwinan itu dilakukan dalam Negeri Selangor di luar Kedutaan, Suruhanj'aya Tinggi, atau, Pejabat Konsul negara itu. Kesahtarafan Anak

110. Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melah'rkan seorang anak enam bulan qamariah atau lebih dari tarikh perkahwinann a itu atau dalam masa empat tahun qamar'ah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh, dengan cara li'an atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

111. Jika anak itu dilahirkan lebih daridada empat tahun qamariah selepas perkahwinan itu 1 dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, lelaki itu tidak boleh disifatkan sebagai bapa anak itu melainkan jika lelaki itu atau mana-mana warisnya menegaskan bahawa anak- itu adalah anak lelaki itu.

112. Jika seorang perempuan, yang tidak berkahwin semula, membuat satu pengakuan bahawa tempoh 'iddahnya telah tamat sama ada 'iddah itu adalah oleh sebab kematian atau percerai@n dan perempuan itu kemudiannya melahirkan seorang anak, maka suami perempuan itu tidak boleh disifatkan seba ai bapa . 9 anak itu melainkan jika anak. itu telah dilahirkan kurang daripada empat tahun qamariah dari tarikh perkafiwinan itu dibubarkan oleh sebab kematian suaminya itu atau oleh sebab perceraian.

113. Jiklp seorang lelaki melakukan persetubuhan syubhah'dengan seorang perempuan dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan qamariah hingga empat tahun qamariah selepas persetubuhan itu, maka lelaki itu bendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu. 61 [P. 110 - 1131 Siapakah yang dikait- kan sebagai bapa. Kelabiran febih empat tahun selepas pembubaran perkabwinan. Kelahiran seiepa, pengakuan bahawa 'iddah elah tamat. Persetububan yubhah. [P. 114 - 1151 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 Syarat-syarat

114. Jlka seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama bagi ada dengan nyata atau dengan cara yang difahamk'an, pengakuan yang sah. sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu J'ika syarat-syarat yang berikut dipenuhl, laitii-

(a) tiada seseorang lain disifatkan seba@ai bapa anak itu;
(b) perbezaan antara umur lelaki itu dengan umur anak itu niemunasabahkan pertalian antara mereka sebagal bapa dan anak;
(c) jika anak itu telah akil baligh. di mana ia boleh membuat keputusan, anak itu telah mempersetujui tentang ianya diakui sebagal anak;
(d) lelaki dan ibu anak itu mungkin boleh disatukan dengan sah dalam perkahwinan pada masa pembenihan;
(e) pengakuan itu bukannya cuma mengakui anak itu sebagai anaknya, bahkan mengakui anak itu sebagal anak sahtarafnya;
(f) lelaki itu adalah berkeupayaan membuat kontrak;
(g) pengakuan itu dibuat dengan tujuan sematamata'untuk members taraf kesahtarafan;
(h) pengakuan itu adalah jelas maksudnya dan anak itu adalah diakui sebagai anak kandungnya. Anggapan

115. Anggapan yang berbangkit dari pengakuan yang dari dibuat oleh seseorang bahawa ia adalah bapa kepada pengakuan boleb di- seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh sangkalkan. dipatahkan hanya dengan-

(a) penolakan di pihak orang yang telah diakui sebagai anak itu;
(b) bukti bahawa perbezaan umur antara pihak yang mengaku dan pihak yang diakul adalah sebegitu kecil atau bahawa umur pihak yang diakui adalah sebegitu tinggi, hingga menyebabkan pertalian yang dikatakan itu mustahil dari segi fizikal; 62 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM [P. 116 - 1201
(c). bukti bahawa pihak yang diakul itu adalah sebenarnya anak seorang lain; atau
(d) bukti bahawa ibu anak itu tidak mungkin menjadi isteri yang sah kepada yang mengaku pada masa percantuman benih anak itu.

116. Jika orang yang membuat pengakuan itu adalah Pengakuan seorang perempuan yang berkahwin atau yang sedanL3, oich peremp.an dalam iddah, suam' tidak b yang 1 perempuan itu ole@ sedang disifatkan se,bagai bapa kepada orang yang diakul itU dalam 'iddah. melainkan j'ika pengakuan perempuan itu disahkan oleh suaminya itu atau disahkan dengan keterangan.

117. Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai Mengakui bapa atau ibunya, maka pengakuan itu, ika disetujui seorang lain i sebagai ibu atau disahkan oleh orang yang diakui itu, sama @da atau bapa. dalam masa hayat atau selepas kematian or@ng yang yang sa.h, setakat mana perhubungan di antara bapa atau ibu dengan anak itu sahaja, dengan syarat bahawa memandang ke ada umur orang ya p ng membuat pengakuan dan umur orang yang diakui itu maka adalah munasabah orang yang diakui itu menjadi ibu. atau bapa kepada orang yang mengakui sedemikian.

118. Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai 1 seorgng keluarga, selain daripada sebagai seorane anak, ibu, atau bapa, pengakuan itu tidak bole@ menyentuh mana-mana orang lain melainkan orang lain itu mengesahkan pengakuan itu.

119. Sesudah sahaja pengakuan atau penges'@ahan dibuat tentang pertalian sebagai bapa dan anak atau tentang perkeluargaan atau persaudaraan, maka pengakuan atau pengesahan itu tidak boleh dibatalkan. .Oerintah Supaya Hidup Bersama Semula

120. Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengaii isterinya, mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syara', isteri itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan-perintah sui)aya orang itu hidup bersama semula dengan istennya. 63 mengakui itu, adalah menjadi suatu perkeluargaan Pengakua. lain daripada sebagaianak, ibu@aatau ba Pengakuan tidak boleh dibatalkan. Permohonan Ieh isteri yang di- tinggal langsung. [P. 121 - 1241 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 Rayuan Rayuan.

121. Mana-mana orang yang terkilan dengan apa-apa keputusan mana-mana Mahkamah Hakim Syariah, atau mana-mana Pendaftar di bawah Enakmen ini boleh merayu kepada Jawatankuasa Rayuan mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Enakmen Pen'tadbiran atau dalam mana-mana undang-undang lain berkenaan dengan prosedur sibil dan 'enayah di Mahkamah Syar'lah. Perkahwinan yang Tertakluk kepada Undang-undang Negara Asing Perkahwinan

122., Jika, selain daripada Enakmen ini, apa-apa yang!ertakluk. i)erkara yang menyentuh sahnya sesuatu perkahwinan kepacla undan. kena diputuskan, mengikut kaedah-kaedah Undang- undang undang Antarabangsa Persendirian, dengan merujuk negara asing atau yang Ir,,Cpada undang~undang sesuatu negara asing, maka diakadnikah- Mahkamah hendaklah merujukkan perkara itu kepada kan diluar negeri di Mahkamah Tinagi. bawah Enakmen ini.

 

BAHAGIAN IX

PENALTI Poligami

123. Jlka seseorang lelaki berkahwin lagi di mana- ta@pa mana juapun dalam masa perkahwinannya yang sedia kedenaran Mahkamah. ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka ia adalah melakukan su@tu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau den,@n penjara tidak leblh daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu.

Perecraian

124. Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya di 'uar ge-ngan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk di M.hka,,,ah dan tanpa luar Mahkamah dan tanpa k--benaran Mahkamah itu kebenaran !naka la adalah melakukan suatu kesalahan dan Mahkamah. nendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan pen'ara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua-duanya denda dan pen'ara itu. 64 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM [P. 125 - 1281

125. (1) Jika seseorang berkewajipan membuat Tidak membuat sesuatu laporan di bawah Enakmen ini dan ianya laporan, bersengaja cuai atau tidak berbuat demikian maka ia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua-du'anya denda dan penjara itu.

(2) Jika seseorang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah Enakmen ini atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan 1 pendaftaran dokumen itu dan ianya bersengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka ia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua- duanya denda dan penjara itu.

126. Jika seseorang telah diperintahkan oleh Meninggal Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan langsung isterinya dan ianya bersengaja cuai atau tidak isteri, mematuhi perintah itu maka ia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua- duanya denda dan penjara itu.

127. Seseorang yang menganiaya isterinya atau Menganiaya menipu harta isterinya adalah melakukan -suatu ist'ri. kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih dan'pada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua- duanya denda dan penjara itu.

128. Se_eorang yang tidak memberi keadilan sewajar Tidak kepada isterinya mengikut Hukum Syara' adalah "lleli keacwan rnelakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum yang sewajar- dengan tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau nya kepada dengan penjara tidak lebih datipada enam bulan atau is,eri, dengan kedua-duanya denda dan penjara itu. 65 [P. 129 - 1321 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 lsteri tidak

129. Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut menurut sesuatu perintah yang diberi oleh suaminya perintah. yang sah menglkut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda 'dak lebih da 'pada satu rat-us ringgit atau, bagi ti n kesalahan kali kedua atau kaii kemudiannya, dengan denda tidak lebih daripada lima ratus n'nggit. ' Jadi murtad

130. Seseorang yang tidak suka akan suami atau untuk mem- isterinya dan dengan perdayaan menjadikan dirinya batalkan perkah- murtad untuk membatalkan perkahwinannya adalah winan. melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan penj'ara tidak lebih daripada enam bulan.

Persetubuhan

131. (1) Seseorang lelaki yang, setelah menceralkan luarnikah dengan sah isterinya, bersekedudukan semula antara orang-orang dengannya tanpa terlebih dahulu melafazkan ruju' bercerai. yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada tiga bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penjara itu.

(2) Jika isten'nya itu tidak tahu pada rriasa persekedudukan semula itu tentang telah berlakunya perceralan itu, maka suami itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak lebih daripada enam bulan atau dengan kedua- du,anya.

(3) Seseorang perempuan yang bersyubahat melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen-kecil (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum dengan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau dengan penjara tidak leblh daripada tiga bulan atau dengan kedua-duanya denda dan penj'ara itu. Dengan

132. Tanpa menyentuh hak seseorang yang ada sengaja mempunyai kepentingan di bawah sesuatu perintah mernatuni perintah nafkah yang dibuat di bawah Enakmen ini untuk nafkah. menguatkuasakannya di bawah Enakmen ini atau di 1 bawah mana-mana undang-undang lain. Mahka -mah yang membuat penntah itu boleh, jika perintah,nafkah 66 UNDANG-UNDANG KELUARGA I.SLAM [P. 133 - 1341 itu dengan sengaja tidak dipatuhi, mengarahkan supaya 'umiah yang kena dibayar itu dileyi mengikut i cara. yang diperuntukkan oteh undang-undang bagi meleyikan denda-denda yang dikenakan oleh Mahkamah itu, atau boleh men'atuhkan hukuman penjara ke atas orang yang sengaja cuai mematuhi perintah nafkah itu selama tempoh tidak leblh daripada satu bulan bagi tlap-tiap tiga bulan nafkah maslh belum dibayar.

133. Barangsiapa cuba melakukan, atau bersyubahat Percubaan melakukan sesuatu kesalahan di bawah Enakmen ini 1,n syubahat. adalah melakukan suatu @esalahan yang boleh dikenakan hukuman sama seperti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.
 

BAHAGIAN X

AM

134. (1) Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat Kua@a bagi Ma'lis, boleh, meialul pemberitahu dalam Warta, membu,, i kaedah- membuat kaedah-kaedah untuk mengawal amalan dan kaedah. acara dalam semua perbicaraan hal ehwal suami-isteri di bawah Enakmen ini menglkut sebagaimana yang difikirkannya bermanfaat dan kaedah-kaedah untuk menetap dan mengawal bayaran dan kos yang kena dibayar dalam semua perbicaraan itu; tertakluk kepadanya itu, semua perbicaraan di bawah Enakmen ini hendaklah dikawal oleh amalan. dan acara Mahkamah yang ditetapkan oleh Enakmen Pentadbiran setakat mana amalan dam acara itu tidak berlawanan dengan Enakmen ini.

(2) Mengenal perkara amalan dan acara dalam perbicaraan hal ehwal suami-isteri yang tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Enakmen 'ni atau dalam a , pa-apa kaedah yang dibuat di bawah Enakmen ini at U dalam Enakmen Pentadbiran, Mahkamah boleh memakai apa-apa amalan dan acara yang difikirkannya wajar bagi mengelakkan ketidakadilan dan bagi menyelesalkan perkara-perkara yang dipersoalkan antara plhak-pihak. 67 SELANGOR No. 4 TAHUN 1984 [p. 1351 a Mulia Sultan, atas nasihat Duli Yan. Mah c ineialui pernberitahu dalani Warta, ma3Iis boleh, kaedah-kaedah bagi rnaksud Enakrnen ins rnernbuat sebut itu, dan, tanpa rnenyentuh keluasan yang ter untukan- kaedah-kaedah itu boleh rnengadakan per peruntukan bagi-

(a) cara, bagairnana Pendaftar-pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islan-i hendak inen)'alankan kuasa-kua.sa. yang diberi kepada rnereka oleh Enakrnen ini;
(b) bentuk Daftar-daftai, Perkahwinan, Per- surat-surat perakuan ceralan, dan Ruju' dan nikah, pereeraian, daii ruju' dari cara bagairnana Daftar-daftar dan surat-surat perakuan dikehendaki disimpan; rnenibekal dan nienyinipan dengan. selamat
(c) Daftar-daftar Perkahwinan, Perceraian@ dan Ruju', bukunota-bukunota Pendaftar, dan segala akuan yang dibuat bagi inaksud-rnaksud Enaknien ini;
(d) rnenyedia dan rnengernukakan penyatapenyata perkahwinan, perceiaian dan ruju' yang didaftarkan di bawah Enakrnen iiii;
(e) bentuk at)a-apa perakuan, notis, atau lain-lain -g dikehendaki bagi maksud dokumen yan rnelaksanakan Enakrnen ini" pencarian dan rnernberi rnernbuat i)encarian- 1 . diperakui.@ salinan-salinan yang boleh dikenakan bagi
(g) bayaran-bayaran yang rnaksud-rnaksud Enakrnen ini'-, langgar atau
(h) hukurnaii-bukurnan kerana rne tidak mematuhi rnana-niana kaedah yang dibuat di bawah F-naknien ini,l dan
(1) lain-lain perkara ba+ii niaksud rnelaksanakan Enakrnen ini. ansuhan.

135. Bahagian yI, yII, seksyen 155 @ 156. 158, 159, 160 dan erenggan (n) seksyen 178 Enakrnen Pentadbiran p Undang-undang 'Islarn 1952 bendak-lah dengan ini dirnansuhkan.

68 UNDANG-UNDANG KELUA.RGA ISLAM
Jadual 1 JADUAL (Seksyen 2 (3))
BENTUK SKRIP BAHASA ARAB BAGI PERKATAAN DAN UNGKAPAN TERTENTU

darar syarie
fasakh
mastautin
hakim syariah
hukum syara'
Kitabiyah
Kariah
mut'ah
nasab
ru'u' i
ta'liq
persetubuhan syubhah
khul' Shiqaq
Hakam thayyib ba-in kubra
wali bain sughra
talaq raj'i
Hadinah
Hadanah
mumaiyiz 69
li'an
nafkah
nusyuz
kadi
Bani Ya'qub
qamariah

Diluluskan pada 23hb Julai 1984.
[JAIS. Sel. 0138 Sulit; DUN. Sel. 30051/34.1

MOHAMAD HASHIM BIN MAT AZIZ,
Setiausaha,
Dewan Undangan Negeri Selangor